سال مهار تورم و رشد تولید
امروز پنج شنبه ۶ مهر ۱۴۰۲ ۱۰:۰۶
 

باز پرداخت هزینه های برخی از

خدمات

درمانی رایج به شرح ذیل می باشد

 

خدمات و ویزیت پزشکان و پیراپزشکان

1-ویزیت پزشک عمومی                                                                                            245،000ریال

2-ویزیت پزشک متخصص                                                                                         384،000ریال

3-ویزیت پزشک فوق تخصص و فلوشیپ                                                                        479،000 ریال

4- ویزیت کارشناس (ماما – اپتومتریست )                                                                       178،000 ریال

5- ویزیت کارشناس ارشد (ماما – اپتومتریست)                                                                 206،000ریال

6-تزریق عضلانی                                                                                                      43،200ریال

7- وصل سرم                                                                                                            172،800ریال

8- ترمیم ساده پوست تا 20سانتی متر(بخیه)                                                                     648،000 ریال

توضیحات : ضروری است  مبلغ ویزیت و تاریخ مراجعه در برگ دفترچه درمانی توسط پزشک معالج قید و مهر و امضا شود، هرگونه مخدوش شدن موارد ذکر شده باید توسط پزشک معالج مجددا تایید شود.برگه دوم دفترچه برگه ویزیت می باشد.مبالغ فوق برای ایثارگران بدون فرانشیز و برای افراد عادی پس از کسر 20%فرانشیز قابل پرداخت می باشد.

خدمات قلب و ریه:

1- نوار قلب                                                                                                             219،780ریال

2-اکوکاردیوگرافی                                                                                                     1،741،500ریال

3- تست ورزش                                                                                                         1،241،450ریال

4-هولتر مانییتورینگ 24 ساعته                                                                                  1،663،450ریال

5- اسپیرومتری ساده                                                                                                  326،700 ریال

6-تستهای آلرژی و ریوی پس از تایید شورای عالی پزشکی قابل پرداخت می باشد.

توضیحات :ضروری است نوع خدمت وتاریخ مراجعه و مبلغ دریافتی توسط پزشک معالج در دفترچه بیمار قید شود و یا فاکتور پرداختی مراکز همراه نسخه دفترچه ضمیمه شود هر گونه مخدوش شدن نسخه توسط پزشک معالج باید مجددا تایید شود. مبالغ فوق برای  ایثارگران بدون فرانشیز و برای افراد عادی پس از کسر 20%فرانشیز قابل پرداخت می باشد

توجه :موارد 2و 3 و 4و6 نیاز به کپی جواب دارد( فقط یک برگ)

 

خدمات اسکوپی :

1-آندوسکوپی مری معده (دستگاه فوقانی)                                                                   2،613،600ریال

2-آندوسکوپی معده با یا بدون بیوبسی                                                                       3،485،700ریال

3-کلونوسکوپی با یا بدون بیوبسی                                                                           5،227،200ریال

بیهوشی در موارد بالا فقط با مهر پزشک متخصص بیهوشی قابل پرداخت است.

توضیحات: ضروری است نوع خدمت وتاریخ مراجعه و مبلغ دریافتی توسط پزشک معالج در دفترچه بیمار قید شود و یا فاکتور پرداختی مراکز همراه نسخه دفترچه ضمیمه شود هر گونه مخدوش شدن نسخه توسط پزشک معالج باید مجددا تایید شود. مبالغ فوق برای ایثارگران بدون فرانشیز و برای افراد عادی پس از کسر 20%فرانشیز قابل پرداخت می باشد

توجه :موارد بالا نیاز به کپی جواب دارد

 

خدمات مغز و اعصاب و عضله

1-نوار مغزی                                                                                                      1،860،300ریال

2-نوار عصب و عضله یک اندام (EMG-NCV)                                                          2،721،600ریال

3-نوار عصب و عضله دو اندام (EMG-NCV)                                                           3،809،700ریال

4-نوار عصب و عضله سه اندام (EMG-NCV)                                                           4،897،800ریال

5-نوار عصب و عضله چهار اندام (EMG-NCV)                                                        5،551،200ریال

توضیحات: ضروری است نوع خدمت وتاریخ مراجعه و مبلغ دریافتی توسط پزشک معالج در دفترچه بیمار قید شود و یا فاکتور پرداختی مراکز همراه نسخه دفترچه ضمیمه شود هر گونه مخدوش شدن نسخه توسط پزشک معالج باید تایید شود. مبالغ فوق برای ایثارگران بدون فرانشیز و برای افراد عادی پس از کسر 20%فرانشیز قابل پرداخت می باشد

 

خدمات فیزیوتراپی :

1-فیزیوتراپی یک ناحیه هر جلسه                                                                          370،440ریال

2-لیزرفیزیوتراپی یک ناحیه هر جلسه                                                                     219،780ریال

3- شوک ویوتراپی (تا سقف 3جاسه قابل پرداخت می باشد)                                         985،500ریال

4 –خدمات کایروپراکتیک هر جلسه( حداکثر تا 10 جلسه در سال قابل پرداخت می باشد)    756،000ریال

5-بیوفیدبک کف لگن هر جلسه (حداکثر 10جلسه در سال پس از تایید شورای عالی پزشکی)  1،414،800ریال

6-آب درمانی و مگنت تراپی قابل پرداخت نمی باشد.

         توضیحات : خدمات فیزیوتراپی بیش از 30 جلسه در سال نیاز به تایید شورای عالی پزشکی دارد.

        خدمات فیزیوتراپی در منزل پس از تایید شورای عالی پزشکی قابل پرداخت می باشد.

مبنای محاسبه زمان (یکسال )از تاریخ درمان فرد و نسخه ارسالی تا یکسال آینده می باشد.

توضیحات: ضروری است نوع خدمت وتاریخ مراجعه و مبلغ دریافتی توسط پزشک معالج در دفترچه بیمار قید شود و یا فاکتور پرداختی مراکز همراه نسخه دفترچه ضمیمه شود هر گونه مخدوش شدن نسخه توسط پزشک معالج باید تایید شود. مبالغ فوق برای ایثارگران بدون فرانشیز و برای افراد عادی پس از کسر 20%فرانشیز قابل پرداخت می باشد.

 

خدمات گوش و حلق و بینی :

1-شستشوی گوش                                                                                                 216،000ریال

2-ادیومتری پایه شامل ادیومتری با طنین صوتی                                                              217،620ریال

3-ادیومتری پایه و جامع                                                                                        392،040ریال                                                                              

توضیحات: ضروری است نوع خدمت وتاریخ مراجعه و مبلغ دریافتی توسط پزشک معالج در دفترچه بیمار قید شود هر گونه مخدوش شدن نسخه توسط پزشک معالج باید تایید شود.فاکتور مرکز جهت ادیومتری ضمیمه گردد . مبالغ فوق برای ایثارگران بدون فرانشیز و برای افراد عادی پس از کسر 20%فرانشیز قابل پرداخت می باشد

 

 

خدمات پاراکلینیکی:

1-رادیوگرافی قفسه سینه روبرو یا نیم رخ یا هرنمای دیگر                                                323،676ریال

2-رادیوگرافی پانورکس                                                                                         476،766ریال

3-رادیوگرافی لگن خاصره                                                                                     345،546ریال

4-رادیوگرافی مفصل زانو دو جهت                                                                          350،136ریال

5-هیستروسالپنگوگرافی                                                                                      1،968،300ریال

6-تراکم استخوان یک یا دوناحیه                                                                           2،570،400ریال

7-تراکم استخوان کل بدن                                                                                    3،051،000ریال

8-ماموگرافی دو طرفه(روی 4 فیلم)                                                                         1،491،534ریال

9 -سونوگرافی کلیه و مجاری ادراری (با مثانه پر)                                                         653،400ریال

10-سونوگرافی لگن                                                                                           686،070ریال

1-سونوگرافی پستان دو طرفه با اگزیلاری                                                               1،347،370ریال

12-سونوگرافی رحم و تخمدان از راه شکم                                                               631،530ریال

13- سونوگرافی رحم(واژینال)                                                                            762،480ریال

14-سونوگرافی حاملگی                                                                                      816،750ریال

15-سونوگرافی شکم(کبد-کیسه صفرا-طحال-پانکراس)                                              816،750ریال

16-سونوگرافی پروستات (ترانس رکتال)                                                                    980،100ریال

17-سی تی اسکن اندام تحتانی بدون تزریق                                                               988،686ریال

18-سی تی اسکن اندام تحتانی با تزریق                                                                1،078،110ریال

20-سی تی اسکن اندام تحتانی با و بدون تزریق                                                        1،278،342ریال

21-MRI بدون تزریق                                                                                          1،835،352 ریال

22- MRI با تزریق                                                                                             2،275،236ریال

23- MRIبا و بدون تزریق                                                                                     3،151،818ریال

 

توضیحات :

-1ضروری است درخواست پزشک برای خدمات پاراکلینیکی در دفترچه بیمار با ذکر تاریخ و نوع خدمت درج شود ؛ هر گونه مخدوش شدن نسخه توسط پزشک معالج باید تایید شود. . مبالغ فوق برای ایثارگران بدون فرانشیز و برای افراد عادی پس از کسر 20%فرانشیز قابل پرداخت می باشد

2-فاکتور جداگانه مراکز با ذکر ریز خدمت ضروری است

        3-در هنگام ارسال نسخ MRI-سی تی اسکن –آنژیوگرافی ها ارسال کپی جواب ضروریست.

          4-فاصله زمانی درخواست پزشک و فاکتور بیشتر از یکماه نباشد

          5- طبق مقررات هزینه سونوگرافی در مطب توسط متخصص غیر از رادیولوژیست (مانند اورولوژیست ؛ زنان و...)  قابل پرداخت نمی باشد

          6- هزینه سونوگرافی غربالگری برای افراد زیر 35 سال قابل پرداخت نمی باشد که شامل NT-NB؛ مالفورماسیون ؛آنومالی اسکن می باشد. CELL FREE DNA یا NIFTY پس از تایید شورای عالی پزشکی قابل پرداخت می باشد