سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
امروز دوشنبه ۷ آذر ۱۴۰۱ ۰۹:۱۱
 

نام کلینیک

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

پزشک

ساعت

پزشک

ساعت

پزشک

ساعت

پزشک

ساعت

پزشک

ساعت

پزشک

ساعت

ENT

دکتریابری

8:30-11:00

دکترشادابی

11:30-14:00

دکتر خوشرفتار

8:30-11:00

دکترشادابی

8:30-12:30

دکترثابتی

8:30-12:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دکتر خوشرفتار

11:30-14:00

دکتر ثابتی

8:30-11:00

دکتریابری

11:30-14:00

 

 

 

 

 

 

هماتولوژی

دکتر سالاری

16:00-18:30

دکترغریب

13:00-16:30

دکتر کیان

15:00-18:00

 

 

 

 

 

 

دکترحمیدی

9:00-12:00

دکترغریب

8:30-12:00

دکترحمیدی

9:00-11:30

دکترغریب

7:30-11:30

دکترحمیدی

9:00-12:00

 

 

نفرولوژی

 

 

دکترقانعی

15:00-17:00

دکترقانعی

15:00-17:00

دکتررشیدفرخی

15:00-17:00

 

 

 

 

جراح اعصاب

 

 

 

 

 

 

دکترقربانی مقدم

10:00-12:00

 

 

 

 

دکترآل رضاامیری

13:00-15:00

دکترقربانی مقدم

12:30-14:00

 

 

دکترآل رضاامیری

13:00-15:00

 

 

 

 

 

 

 

 

دکترسلیمانی

14:00-16:00

دکتر جعفری

15:00-17:00

دکترسلیمانی

10:00-12:00

 

 

اطفال

دکترادراکی

10:00-11:30

چرخشی

10:00-11:30

دکترنیرالدین زاده

10:00-11:30

دکترمعارفیان

10:00-11:30

دکتررزاقی

10:00-11:30

 

 

هماتولوژاطفال

 

 

 

 

 

 

دکتراحسانی

15:00-15:30

 

 

 

 

جراحی اطفال

 

 

دکتر
موسوی خوشدل

17:00-17:30

 

 

 

 

 

 

 

 

غدداطفال

 

 

 

 

دکتر قاسمی

9:30-11:30

 

 

 

 

 

 

ارولوژی

 

 

دکتر تهرانی پور

9:00-12:00

دکتر گوران

11:00-13:00

 

 

دکتر سلیمی

10:30-13:00

دکتر تهرانی پور

9:00-12:00

دکترنیک فلاح

14:00-16:00

دکترسلیمی

14:30-17:00

دکترپیرو

14:00-16:00

دکترنیک فلاح

10:00-12:00

 

 

 

 

نورولوژاطفال

 

 

دکترسیدشهابی

13:00-13:30

 

 

 

 

 

 

 

 

جراحی عمومی

دکترصالحی

8:30-12:00

دکترپورپزشک

8:30-12:00

دکترجوادی پروانه

9:00-12:00

دکترکیاموسوی

9:30-12:00

دکترجعفرنیا

8:30-12:00

 

 

دکترسلیمانی

9:00-10:30

دکترکیاموسوی

10:00-12:00

 

 

دکترشارمی

14:00-14:30

دکترصالحی

10:00-12:00

 

 

 

 

دکترجوادی پروانه

8:00-10:00

دکتر موسوی

8:00-10:00

دکترپورپزشک

10:00-12:00

 

 

 

 

جراحی ترمیمی

 

 

دکترغرابی

13:00-14:00

 

 

 

 

دکترغرابی

8:00-9:00

 

 

جراحی عروق

دکترمعینی

13:00-14:00

 

 

 

 

دکترسلیمی

14:30-15:30

 

 

 

 

طب فیزیکی

 

 

 

 

 

 

 

 

دکترباقری

14:00-17:00

 

 

ارتوپدی

 

 

دکترداودآبادی

8:30-12:00

دکترغفاری

8:30-12:00

دکترداودآبادی

8:00-12:30

دکترغفاری

8:30-12:00

 

 

دکترنژادگشتی

9:00-12:30

دکترنژادگشتی

8:30-12:00

دکترمصطفوی

12:00-14:00

دکترغفاری

9:00-11:00

دکترعبدی

8:30-12:00

 

 

دکترمرادی

13:00-15:00

 

 

دکترکریمیان

8:00-13:30

دکترمروجی

13:00-16:00

دکتر مرادی

8:30-10:00

 

 

دکتر عبدی

15:00-17:00

 

 

 

 

 

 

دکترابریشم کارزاده

14:00-17:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

داخلی

دکترواحدی

8:00-10:00

 

 

دکترکلانتری

8:00-10:00

 

 

 

 

 

 

 

 

دکترمحمدحسینی

10:00-12:00

دکتر نیک اندیش

10:00-12:00

دکتربراتی

10:00-12:00

دکترکلانتری

10:00-12:00

 

 

دکترمحمدحسینی

10:00-12:00

 

 

دکتر دانش

15:00-18:00

دکتر سمیع

9:00-11:00

دکتر نیک اندیش

10:00-12:00

 

 

دکتربراتی

10:00-12:00

دکترمحمدی

8:00-10:00

 

 

دکترمحمدی

8:00-10:00

دکتربراتی

8:00-10:00

دکتر دانش

9:30-12:00

گوارش

دکتر مخلصی

11:00-13:00

 

 

دکترپیروزیان

09:00-12:00

 

 

دکتر فضلی

11:00-13:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دکتر مخلصی

11:00-13:00

دکتر فضلی

11:00-13:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

داخلی اعصاب

دکترمزرعه

9:00-11:00

دکترمزرعه

8:30-10:30

دکتررزمجو

8:30-11:00

دکترنیکنام

8:30-12:00

دکتر ارزانی

9:00-12:00

 

 

 

 

 

 

دکتر ارزانی

12:00-14:00

دکترنوردی

10:00-12:00

دکترنیکنام

12:00-14:30

 

 

 

 

 

 

 

 

دکتررزمجو

12:00-14:30

نوردی

11:00-12:00

 

 

نوار عضله

دکتر ارزانی

8:00-12:00

دکتررزمجو

9:00-12:00

دکتر مزرعه

9:00-12:00

 

 

دکترنیکنام

8:00-12:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عفونی

عامری

11:00-14:00

عامری

11:00-14:00

 

 

 

 

دکتر بیاتی

14:00-16:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کلینیک درد

 

 

 

 

دکتراجاقی

8:00-10:00

 

 

دکتراجاقی

8:00-10:00

 

 

کلینیک ریه

دکتردهستانی

13:30-15:00

دکترموسوی

15:00-17:00

دکترفیروزبخش

14:00-16:00

 

 

 

 

 

 

روماتولوژی

دکترصمدی

9:30-11:30

دکتردارابی

9:00-11:00

 

 

دکترصمدی

9:30-11:30

دکتردارابی

9:00-11:00

 

 

غدد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دکتر هاشمی

15:00-18:00

دکترایمانی

9:30-12:00

 

 

دکتر هاشمی

15:00-18:00

 

 

جراحی قلب

 

 

 

 

دکتر سعیدی

15:00-17:00

 

 

 

 

 

 

چشم

دکترنائینی

8:30-12:00

حکمت

8:30-11:00

دکترنائینی

8:30-12:00

دکترنائینی

8:30-12:00

حکمت

8:30-11:00

 

 

دکتر طاهری

13:00-15:00

دکتر طاهری

14:00-17:00

 

 

 

 

 

 

 

 

دکترشهابی

8:30-12:00

دکترشهابی

8:30-12:00

دکتر ادهمی

8:30-12:00

دکتر فروزانفر

8:30-12:00

دکتر سعدآبادی

8:30-11:00

 

 

دکترسعدآبادی

10:00-12:00

دکترجمالی

10:00-13:00

دکتراخلاق پسند

10:30:12:00

دکتر اخلاق پسند

10:30:12:00

دکتر جمالی

10:00-1400

 

 

زنان

دکترشریفی

12:30-14:00

دکترملاصالحی

8:30-12:00

ددکتر مهرپرور

8:30-12:00

دکتر غفوری

8:30-12:00

دکتر غفوری

8:30:00-12:00

 

 

دکترغفوری

8:30-12:00

دکترملاصالحی

12:30-14:00

دکتررغلامی

12:30-14:00

دکتر vوحی پور

12:30-14:00

دکتر مهرپرور

12:30-14:00

 

 

پوست و مو

دکترآل محمد

8:00-12:00

دکترآل محمد

8:00-12:00

دکترآل محمد

8:00-12:00

دکترآل محمد

8:00-12:00

دکتر الماسی

8:00-12:00

 

 

 

 

 

 

دکتر مقانلو

14:00-17:00

 

 

 

 

 

 

گوارش اطفال

دکترشفق

13:00-13:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قلب اطفال

 

 

 

 

 

 

 

 

دکتر رجبی

13:00-15:00

 

 

تغذیه

آقای امیر زاده

8:30-11:00

دکتر مصطفوی

16:00-17:30

خانم محیایی

8:30-11:00

دکتر جزایری

8:30-12:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قلب

دکترمجدی

8:00-12:00

دکتراشراقی

8:30-12:30

دکترقهرمانی نژاد

7:30-10:30

دکترقاسمی حسینی

8:00-12:00

دکترقهرمانی نژاد

07:30-11:00

 

 

دکترقاسمی حسینی

9:30-12:30

دکترپاکرو

9:00-13:00

دکترپناهی

8:30-12:00

دکترمریم بیات

13:30-15:30

دکترحقوقی

10:00-12:00

 

 

 

 

دکتراسماعیلی

10:00-13:00

دکترجعفری

9:00-13:00

دکتراشراقی

9:00-12:00

دکترمریم بیات

8:00-12:00

 

 

دکتراسماعیلی

10:00-13:00

دکترسوده بیات

13:00-15:00

 

 

دکتر سوده بیات

11:30-14:00

دکترپاکرو

12:00-14:00

 

 

دکترجعفری

13:30-16:00

 

 

دکتر سرداری

13:00-15:00

دکتررضوی

8:00-10:00

 

 

 

 

اریتمی

دکتر کیخاونی

10:00-12:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دکترمهیار

10:00-12:00

دکترسوداگر

10:00-12:00

دکترباقرزاده

8:00-10:00

دکترمهیار

10:00-12:00

 

 

بیهوشی

متخصص

9:00-11:00

متخصص

9:00-11:00

متخصص

9:00-11:00

متخصص

9:00-11:00

متخصص

9:00-11:00