سال تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
امروز یکشنبه ۳ بهمن ۱۴۰۰ ۱۶:۲۱
 

نام کلینیک

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پزشک

ساعت

پزشک

ساعت

پزشک

ساعت

پزشک

ساعت

پزشک

ساعت

ENT

دکتریابری

8:30-11:00

دکترشادابی

11:30-14:00

دکترثابتی

8:30-11:00

دکترشادابی

8:30-11:00

دکترثابتی

11:30-14:00

دکتر خوشرفتار

11:30-14:00

دکتر خوشرفتار

8:30-11:00

دکتریابری

11:30-14:00

دکتزسامانی

11:30-14:00

دکتزسامانی

8:30-11:00

هماتولوژی

 

 

دکترغریب

13-16:30

 

 

 

 

 

 

دکترحمیدی

8:30-11:00

دکترغریب

8:30-12:00

 

 

دکترغریب

7:30-11:30

دکترحمیدی

8:30-11:00

نفرولوژی

 

 

دکترقانعی

15:00-17:00

دکترقانعی

15:00-17:00

دکتررشیدفرخی

15:00-17:00

 

 

جراحی اعصاب

دکترآل رضاامیری

13:15

دکترآل رضاامیری

13:-15

دکترقربانی مقدم

8:30-12:00

دکترقربانی مقدم

14:30-16:30

دکتر جعفری

16:-18:

 

 

 

 

دکترسلیمانی

14:00-16:00

 

 

دکترسلیمانی

10:-12:

آلرژی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نفرولوژاطفال

 

 

 

 

دکتررحیم زاده

13:00-14:00

دوشنبه اخر هرماه کلینیک دارد

اطفال

دکترادراکی

10:00-11:30

دکترستاری

10:00-11:30

دکترنیرالدین زاده

10:00-11:30

دکترمعارفیان

10:00-11:30

دکتررزاقی

10:00-11:30

هماتولوژاطفال

 

 

 

 

 

 

دکتراحسانی

15:00-15:30

 

 

جراحی اطفال

 

 

دکتر
موسوی خوشدل

16:00-17:00

 

 

 

 

 

 

غدداطفال

 

 

 

 

 

 

دکترقاسمی

9:30-11:00

 

 

ارولوژی

دکترنیک فلاح

14:00-16:00

دکترسلیمی

14:30-17:00

دکترپیرو

14:00-16:00

دکترنیک فلاح

15:00-17:00

دکترطباطبایی

14:00-16:00

نورولوژاطفال

 

 

دکترسیدشهابی

13:00-13:30

 

 

دکترسیدشهابی

13:00-13:30

 

 

جراحی عمومی

دکترصالحی

8:30-12:00

دکترپورپزشک

8:30-12:00

دکترجوادی پروانه

8:30-12:00

دکترکیاموسوی

8:30-12:00

دکترجعفرنیا

8:30-12:00

دکترسلیمانی

9:00-10:30

دکترکیاموسوی

10:-12

 

 

دکترشارمی

14:00-14:30

دکترصالحی

10:00-12:00

 

 

دکترجوادی پروانه

8:00-10:00

دکتر مرادخانی

10:00-12:00

دکترپورپزشک

10:00-12:00

 

 

جراحی ترمیمی

 

 

دکترغرابی

13:00-14:00

 

 

 

 

دکترغرابی

8:00-9:00

جراحی ستون فقرات

 

 

دکترنیکویی

13:00-15:00

29فروردین-12و26اردیبهشت-9و23خرداد-20و6تیر-3و17و31مرداد-14و28شهریور

جراحی عروق

دکترمعینی

14:00-14:30

 

 

 

 

دکترسلیمی

14:30-15:30

 

 

طب فیزیکی

 

 

دکترباقری

14:00-17:00

 

 

 

 

دکترباقری

14:00-17:00

ارتوپدی

دکترمصطفوی

9:30-11:30

دکترداودآبادی

8:30-12:00

دکترغفاری

8:30-12:00

دکترداودآبادی

8:-12:30

دکترغفاری

08:30-11:00

دکترنژادگشتی

9:00-12:30

دکترکریمیان

8:30-11:00

دکترکریمیان

13:-15:

دکترغفاری

9:00-11:00

دکترعبدی

08:30-12:00

دکترمرادی

13:00-15:00

دکترکریمیان

11:30-14:00

دکترعنایت الهی

15:00-17:

دکترمروجی

13:00-16:00

دکترنژادگشتی

13:00-15:00

دکتر عبدی

14:00 - 16:00

 

 

دکترنژادگشتی

8:00-10:00

 

 

دکتر مرادی

8:30-10:00

دکتر زندی

13:30-16:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دکترابریشم کارزاده

14:00-17:00

 

 

 

 

دکترابریشم کارزاده

14:00-17:00

داخلی

دکترواحدی

8:00-10:00

 

 

دکترکلانتری

8:00-10:00

دکترواحدی

8:00-10:00

 

 

 

 

دکترمحمدحسینی

8:00-10:00

دکتر نیک اندیش

10:00-12:00

دکتربراتی

10:00-12:00

دکترکلانتری

8:00-10:00

دکترمحمدحسینی

10:00-12:00

دکتراطیابی

10:00-12:00

دکترموسوی

14:00-16:00

 

 

دکتر نیک اندیش

10:00-12:00

دکتربراتی

10:00-12:00

 

 

 

 

 

 

دکتراطیابی

10:00-12:00

گوارش

دکتر مخلصی

10:00-13:00

دکترسمیع

9:30-12:00

دکترپیروزیان

09:00-12:00

دکترمحمدی

10:00-12:00

دکتر فضلی

11:00-13:00

دکترصالحی

08:00-10:00

دکترمحمدی

10:00-12:00

دکتر مخلصی

10:00-13:00

دکتر فضلی

8:30-10:00

دکتر غفوریان

16:00-18:30

 

 

 

روز های یکشنبه یک هفته دکتر مخلصی هفته بعدش دکتر فضلی حضور دارداز ساعت 10:-13

 

داخلی اعصاب

دکترمزرعه

8:30-11:

دکترمزرعه

8:30-11:

دکتررزمجو

8:30-11:00

دکترنیکنام

8:30-12:00

دکترپرویزی

8:30-11:00

دکترحسینی نسب

8:30-11:30

دکترحسینی نسب

12:00-14:30

دکترپرویزی

12:00-14:30

دکترنوردی

10:-12:

دکترنیکنام

12:00-14:30

 

 

 

 

 

 

دکتررزمجو

12:00-14:30

 

 

نوار عضله

دکتر پرویزی

9:00-12

دکتررزمجو

9:00-12

دکتر مزرعه

9:00-12

دکترحسینی نسب

9:00-12

دکترنیکنام

9:00-12

عفونی

دکترهمتیان

13:00-15:00

دکترهمتیان

13:00-15:00

دکترهمتیان

13:00-15:00

دکترریاضی

11:00-14:00

دکتر اصلی

13:-16:

کلینیک درد

 

 

 

 

دکتراجاقی

8:00-10:00

 

 

دکتراجاقی

8:00-10:00

کلینیک ریه

دکتردهستانی

13:30-15:00

دکترموسوی

15:00-17:

دکترفیروزبخش

14:00-16:00

 

 

 

 

روماتولوژی

دکترصمدی

9:30-11:30

دکتردارابی

900:-11:00

دکتریزدانی

9:30-11:

دکترصمدی

9:30-11:30

دکتردارابی

9:-11:

غدد

 

 

 

 

 

 

دکترجلالی

8:00-9:30

 

 

دکترایمانی

11:-14:30

دکترغلامپور

1500:17:30

 

 

دکترموسوی

14:00-16:

 

 

رادیوتراپی

 

 

 

 

 

 

دکترهوشیاری

13:00-14:00

 

 

چشم

دکترنائینی

8:30-12

حکمت

8:30-11

دکترنائینی

8:30-12

دکترنائینی

8:30-12

حکمت

8:30-11

دکترشهابی

8:30-12

دکترشهابی

8:30-12

دکتر ادهمی

8:30-12

دکتر فروزانفر

8:30-12

دکترسعدآبادی

8:30-11

دکترسعدآبادی

10:00-12:00

دکترجمالی

10:00-13:00

دکتراخلاق پسند

10:00:12:00

دکتر اخلاق پسند

12-أکتوبر

دکترجمالی

10:00-1400

زنان

دکترکهنسال

8:30-12:00

دکترملاصالحی

8:30-12:00

دکترغفوری

8:30-12:00

دکترکهنسال

8:30-12:00

دکترغفوری

8:30-12:00

دکترغفوری

12:30-14:00

دکترکهنسال

12:30-14:00

دکتررغلامی

12:30-14:00

دکترزوحی پور

12:30-14:00

دکترمهرپرور

12:30-14:00

پوست و مو

دکترآل محمد

8:00-12:00

دکترآل محمد

8:00-12:00

دکترآل محمد

8:00-12:00

دکترآل محمد

8:00-12:00

دکترالماسی

8:00-12:00

گوارش اطفال

دکترشفق

13:00-13:30

 

 

 

 

 

 

 

 

قلب اطفال

 

 

 

 

دکتررجبی

15:00-15:30

 

 

 

 

تغذیه

دکتر محمدی

8:00-13:00

دکتر مصطفوی

16:00-17:30

دکتر محمدی

8:00-13:00

دکترجزایری

8:30-12:00

دکتر محمدی

8:00-13:00

 

 

دکتر محمدی

8:00-13:00

 

 

 

 

 

 

قلب

دکترمجدی

08:00-12:00

دکتراشراقی

8:00-12:30

دکترقهرمانی نژاد

7:30-10:30

دکترقاسمی حسینی

8:00-12:00

دکترقهرمانی نژاد

07:30-11:00

دکترقاسمی حسینی

08:30-12:30

دکترپاکرو

08:30-12:30

دکترپناهی

08:30-12:00

دکتربیرانوند

8:00-12:00

دکترحقوقی

08:00-12:00

 

 

دکتراسماعیلی

10:00-13:00

دکترجعفری

9:00-13:00

دکتراشراقی

9:00-12:00

دکترمریم بیات

08:00-12:00

دکتراسماعیلی

09:00-13:00

دکترعابدی

13:00-15:00

دکترمریم بیات

13:00-16:00

دکتر سوده بیات

09:00-13:00

دکترپاکرو

12:00-14:30

دکترجعفری

13:30-16:00

 

 

 

 

دکتررضوی

13:00-15:00

 

 

آریتمی

دکترسوداگر

10:00-12:00

دکترمهیار

10:00-12:00

دکترسوداگر

10:00-12:00

دکترباقرزاده

10:00-12:00

 

 

بیهوشی

متخصص

9:00-11:00

متخصص

9:00-11:00

متخصص

9:00-11:00

متخصص

9:00-11:00

متخصص

9:00-11:00