سال جهش تولید
امروز دوشنبه ۱۱ فروردین ۱۳۹۹ ۰۸:۴۲
 
فایل PDF برنامه حضور پزشکان

نام کلینیک

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

پزشک

ساعت

پزشک

ساعت

پزشک

ساعت

پزشک

ساعت

پزشک

ساعت

پزشک

ساعت

ENT

دکترخوشرفتار

8/30-12

دکترخوشرفتار

8/30-12

دکترثابتی

8/30-12

دکتر سامانی

8/30-12

دکتر سامانی

8/30-12

-

-

دکتر یابری

8/30-12

دکتر شادابی

8/30-12

دکتر یابری

8:30-12

دکتر شادابی

8/30-12

دکترثابتی

8/30-12

 

 

هماتولوژی

دکترحمیدی

13/30-16

دکتر غریب

9-17

دکتر غریب

8/30-11

 

 

دکترحمیدی

8/30-12

 

 

نفرولوژی

دکتر قانعی

15-17

دکتر قانعی

15-17

دکتر رشیدفرخی

14-15

دکتر رشیدفرخی

15-19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دگتر غفاری مقدم

15-18

 

 

دگتر غفاری مقدم

15-18

-

-

جراح اعصاب

دکتر صوفیانی

9-12

دکتر محمدامین

9-12

دکتر قربانی

9-12

دکتر محمدامین

9-12

دکترصوفیانی

9-12

-

 

دکتر صوفیانی

14-16

دکتر قربانی

13-15/30

 

 

 

 

 

 

 

 

الرژی

دکترخیاطزاده

9/30-12

 

 

دکترخیاطزاده

9/30-12

 

 

دکترخیاطزاده

9/30-12

 

 

نفرولوژ اطفال

 

 

دکتر لاریجانی (فقط یک شنبه اول هر ماه )

13-18

 

 

 

 

 

 

 

 

اطفال

دکترادراکی

8/45-14

دکتر ستاری

8/30-12

دکترنیرالدین زاده

8/30-12

دکتر معارفیان

8/30-12

دکتررزاقی

9/30-12

-

-

هماتولوژ اطفال

 

 

 

 

 

 

دکتراحسانی

15-16

 

 

-

-

جراحی اطفال

 

 

دکتر موسوی خوشدل

16/30-17/30

 

 

 

 

 

 

 

 

غدد اطفال

 

 

 

-

 

 

دکتر قاسمی

9/30-11/30

 

 

 

 

ارولوژی

دکتر عاملی

9-12

دکترنیک فلاح

9/30-12

دکتر پیرو

14-15/30

دکتر عاملی

13-15

دکتر پیرو

10-12

-

 

دکتر سلیمی

9-12

دکتر سلیمی

14:30-16

دکتر طباطبایی

10/30-12

دکتر نیک فلاح

9/30-12

دکتر سلیمی

9-12

 

 

دکتر نیک فلاح

14/30-15/30

 

 

 

 

 

 

دکتر طباطبایی

14-16

 

 

نرولوژی اطفال

 

 

دکتر سیدشهابی

13-14/30

 

 

 

 

دکتر سیدشهابی

13-14/30

 

 

جراح عمومی

دکترصالحی جزی

8/30-12

دکتر مرادخانی

9-12       13/30-14/30

دکتر جوادی پروانه

8/30-12

دکتر مرادخانی

9-11

دکترجعفری نیا

8/30-14

-

-

دکتر سلیمانی

9-11/30

دکتر جوادی پروانه

8/30-10

دکترپورپزشک

9-13

دکتر کیاموسوی

10-12

دکتر صالحی

10-12

 

 

 

 

دکتر کیاموسوی

10-12

 

 

دکتر سلیمانی

8/30-10

 

 

 

 

 

 

دکتر داداشی

14-15

 

 

 

 

 

 

 

 

جراح  ترمیمی

 

 

دکتر غرابی

13-14

 

 

 

 

دکتر غرابی

8-10

-

-

جراحی ستون فقرات

 

 

دکتر نیکویی

14-16

 

 

 

 

 

 

 

 

جراح عروق

دکترمعینی

13/30-14/30

 

 

 

 

دکترسلیمی

14/30-15/30

 

 

 

 

ارتوپدی

دکتر یوسفیان

8/30-12

دکتر کریمیان

8/30-12

دکتر سبحانی

12/30-15

دکتر غفاری

9-11

دکتر یوسفیان

8/30-12

-

-

دکتر مصطفوی

8/30-12

دکتر سبحانی

12/30-15

دکتر کریمیان

8/30-12

دکتر مرادی(دست)

15/30-17

دکترغفاری

8/30-12

 

 

دکتر مرادی(دست)

13-15

دکتر داودآبادی

8/30-12

دکترغفاری

8/30-12

دکترپهلوان صباغ

14-16/30

دکتر عبدی

13/30-16

 

 

دکتر عبدی

13/30-16:30

 

 

دکترعنایت اللهی

15-17

دکتر داودآبادی

8/30-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دگتر مصطفوی

12/30-15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

داخلی

دکتر محمدحسینی

9-12

دکتر اطیابی

9-12

دکتر براتی

9-12

دکتر نیک اندیش

9-12

دکتر کلانتری

10-13

 

 

دکتر کلانتری

8-10

دکتر واحدی

8-10

دکتر کلانتری

10/30-13

دکتر محمدحسینی

8-10

دکترنیک اندیش

8-10

 

 

دکتر واحدی

10-13

 

 

دکتر اطیابی

9/30-10/30

 

 

دکتراطیابی

9-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گوارش

 

 

دکترمحمدی

10-13

دکتر پیروزیان

9-12

دکترمحمدی

10-13

دکترغفوریان

16-18

 

 

 

 

دکتر صالحی

14/30-16/30

 

 

دکتر عباسی

15-17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

داخلی اعصاب

دکتر ابوتراب

8/30-12

دکتر حسینی نسب

8/30-12

دکتر پرویزی

8/30-12

دکتر ابوتراب

8/30-12

دکتر پرویزی

8/30-12

 

 

دکترمزرعه

8/30-12

دکترمزرعه

8/30-12

دکتر رزمجو

8:30-12

دکتر رزمجو

13/30-15

دکتر حسینی نسب

8/30-12

 

 

 

 

دکتر بنی هاشمی

13-15

 

 

دکتر بنی هاشمی

8/30-10/30

 

 

 

 

عفونی

دکترهمتیان

13-14/30

 

 

دکترهمتیان

13-14/30

 

 

دکتر همتیان

13-14:30

 

 

کلینیک درد

 

 

 

 

دکتر اجاقی

8-10

 

 

دکتر اجاقی

8-10

 

 

ریه

دکتر دهستانی

12/30-15

دکتر جوادی نیا ( یک هفته در میان )

13-15

دکتر دهستانی

12/30-15

دکترجوادی نیا

14-16

دکترجوادی نیا

14-16

 

 

 

 

 

دکتر فیروزبخش

14-16/30

 

 

 

 

 

 

روماتولوژی

دکتر صمدی

9-11/30

دکتر شمس

8/30-12

دکتر شمس

8/30-11/30

دکتر صمدی

9-11/30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

غدد

دکتر ایمانی

14-15/30

دکتر غلامپور

14-19

دکتر ایمانی

14-15/30

 

 

دکترجلالی

15-18

 

 

دکتر براتی

9-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رادیوتراپی

 

 

 

 

 

 

دکترهوشیاری

13-14

 

 

 

 

اعصاب ‌‌وروان

 

 

دکتر امانی

8-11

دکتراعتمادجهرمی

9-12

 

 

دکترعطاری مقدم

9-12

 

 

دکتر بهجت نژاد

8/30-12

خانم سروش

8/30-14

دکتر بهجت نژاد

8/30-12

خانم فدایی

8-16

دکتر اعتمادجهرمی

8/30-12

 

 

خانم سروش

8/30-14

دکترشیرازی

15-18/30

خانم فدایی

12-19

خانم حسینی

8/30-15

خانم فدائی

12-19

 

 

دکترگلستانی

10-12

دکترگلستانی

10/30-12

خانم جوی پا

9-14

خانم جوی پا

9-14

خانم جوی پا

9-14

 

 

دکتر حسینی

9-12

دکترشهریور( یک هفته در میان

15-18/30

خانم سروش

8/30-14

دکتر حسینی

10:30-12

خانم حسینی

8/30-15

 

 

 

 

خانم فدایی

9-16

خانم حسینی

8-15

دکتر گلستانی

10/30-12

خانم سروش

8/30-14

 

 

 

 

دکتر شیرالی

10/30-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جراحی قلب

دکتر پورعباسی

13-15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چشم

دکتر نائینی

8/30-12

دکتر  جمالی(قرنیه)

8/30-13

دکتراخلاق پسند

9/30-12

دکتراخلاق پسند

10-12

دکتر جمالی

8/30-13

 

 

دکترسعدآبادی(شبکیه)

10/30-12

دکترحکمت

8-12

دکتر نائینی

8/30-12

دکتر نائینی

8/30-12

دکترسعدآبادی

8/30-11

 

 

دکترشهابی

8/30-12

دکترشهابی

8/30-12

دکترادهمی

9-12

دکتر فروزانفر

8:30-12

دکترحکمت

8-10/30

 

 

زنان

دکترکهنسال

8-12/30

دکتر شریفی

8-10/30

دکترغفوری

8/30-12

دکترروحی پور

12:30-14

دکتر مهرپرور

12/30-14

 

 

دکترغفوری

12/30-14

دکتر افشاری

10/30-12

دکتر افشاری

12/30-14