سال جهش تولید
امروز شنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۹ ۲۱:۲۳
 

جدول حضور پزشکان در تیرماه

ایام هفته

شنبـه

یکشنبـه

دوشنبـه

سه شنبـه

چهار شنبـه

نام کلینیک

پزشک

ساعت

پزشک

ساعت

پزشک

ساعت

پزشک

ساعت

پزشک

ساعت

ENT

دکتر یابری

8:30-11

دکترخوشرفتار

8:30-11

دکترثابتی

8:30-11

دکتر شادابی

8:30-11

دکتر سامانی

8:30-11

دکترخوشرفتار

11:30-14

دکتر شادابی

11:30-14

دکتر یابری

11:30-14

دکتر سامانی

11:30-14

دکترثابتی

11:30-14

هماتولوژی

دکترحمیدی

8:30-12

دکتر غریب

8:30-13:30

 

 

دکتر غریب

8:30-11

دکترحمیدی

8:30-12

نفرولوژی

 

 

دکتر قانعی

15-17

دکتر قانعی

15-17

 

 

دگتر غفاری مقدم

15-17

جراح اعصاب

دکتر ال رضا

13-15

دکتر محمدامین

13-15

دکتر قربانی مقدم

13-15

دکتر قربانی مقدم

14:30-16:30

دکتر محمدامین

13-15

آلرژی

دکترخیاطزاده

9-12

 

 

دکترخیاطزاده

9-12

 

 

دکترخیاطزاده

9-12

اطفال

دکترادراکی

10-12

دکتر ستاری

10-12

دکترنیرالدین زاده

10-12

دکتر معارفیان

10-12

دکتررزاقی

10-12

هماتولوژ اطفال

 

 

 

 

 

 

دکتراحسانی

15-16

 

 

جراحی اطفال

 

 

دکتر موسوی خوشدل

16:30-17:30

 

 

 

 

 

 

غدد اطفال

 

 

 

 

 

 

دکتر قاسمی

9:30-11:30

 

 

ارولوژی

دکتر نیک فلاح

13-15

دکتر سلیمی

14-15

دکتر پیرو

13-15

دکتر عاملی

13-15

دکتر طباطبایی

13-15

نرولوژی اطفال

 

 

دکتر سیدشهابی

13-14

 

 

 

 

دکتر سیدشهابی

13-14

جراح عمومی

دکترصالحی جزی

8:30-13

دکتر مرادخانی

8:30-13

دکتر جوادی پروانه

8:30-13

دکتر کیاموسوی

8:30-13

دکترجعفری نیا

8:30-13

دکتر سلیمانی

9-11

 

 

دکترپورپزشک

13-15

 

 

دکتر صالحی

12-10

جراح  ترمیمی

 

 

دکتر غرابی

13-14

 

 

 

 

دکتر غرابی

8-10

جراح عروق

دکترمعینی

13:30-14:30

 

 

 

 

دکترسلیمی

14:30-15:30

 

 

ارتوپدی

 

 

دکتر کریمیان

8:30-12

دکتر کریمیان

8:30-12

دکتر داودآبادی

8:30-12

دکترغفاری

8:30-12

دکترنژاد گشتی

9-12

دکتر داودآبادی

8:30-12

دکترغفاری

8:30-12

دکتر غفاری

9-11

دکتر عبدی

8:30-12

دکتر مرادی
(دست)

13-15

دکتر کریمیان

13-15:30

دکتر سبحانی

13-15

دکترنژادگشتی

13-15

دکتر نژادگشتی

13-15

دکتر عبدی

14-16

 

 

دکترعنایت اللهی

15-17

دکتر مرادی
(دست)

15:30-17

دکتر مرادی
(دست)

9-12

 

 

 

 

 

 

دکتر مرادی
(دست)

12-13
جهت کمسیون

 

 

داخلی

دکتر محمدحسینی

9-12

دکتر محمدحسینی

8-10:30

دکتر کلانتری

8-11

دکتر واحدی

8-11

دکتراطیابی

10-13

دکتربراتی

10-13

دکتر اطیابی

10-14

دکتر براتی

10-14

دکترنیک اندیش

11-14

دکتر کلانتری

8-10

دکتر واحدی

8-10

 

 

 

 

 

 

دکترنیک اندیش

13-15

گوارش

دکتر فضلی

13-15

دکترمحمدی

9-12

دکتر پیروزیان

9-12

دکترمحمدی

9-12

دکتر فضلی

13-15

 

 

دکتر صالحی

14:30-16:30

 

 

دکتر فضلی

13-15

دکترغفوریان

16-18

داخلی اعصاب

دکترمزرعه

8:30-11

دکترمزرعه

8:30-11

دکتر رزمجو

8:30-11

دکتر ابوتراب

8:30-11

دکتر پرویزی

8:30-11

دکتر ابوتراب

12-14:30

دکتر حسینی نسب

12-14:30

دکتر پرویزی

12-14:30

دکترنیک نام

8:30-12

دکتر حسینی نسب

8:30-11

دکتر ابوتراب
(جهت بیماران کمیسیونی)

8:30-11

 

 

 

 

دکتر رزمجو

12-14:30

دکترنیک نام

12-14:30

عفونی

دکترهمتیان

13-14:30

 

 

دکترهمتیان

13-14:30

 

 

دکتر همتیان

13-14:30

کلینیک درد

 

 

 

 

دکتر اجاقی

8-9:30

 

 

دکتر اجاقی

8-9:30

ریه

دکتر دهستانی

13:30-15

 

 

دکتر دهستانی

13:30-15

دکترجوادی نیا

14-16

دکترجوادی نیا

14-16

 

 

 

 

دکتر فیروزبخش

14-16

 

 

 

 

روماتولوژی

دکتر صمدی

9-11:30

دکتر دارابی

9-11

دکتریزدانی

9:30-11

دکتر صمدی

9-11:30

دکتر دارابی

9-11

غدد

دکتر ایمانی

12:30-14:30

دکتر غلامپور

15-19

دکتر ایمانی

12:30-14:30

 

 

دکترجلالی

15-18

مرقبت های دارودرمانی

 

خانم دکترپایدار

15-17

 

 

خانم دکترپایدار

15-17

 

 

 

رادیوتراپی

 

 

 

 

 

 

دکترهوشیاری

13-14

 

 

جراحی قلب

 

 

 

 

دکتر پورعباسی

13-12

دکتر سرزعیم

9-8

 

 

چشم

دکتر نائینی

8:30-11:30

دکترشهابی

8:30-11:30

دکترادهمی

8:30-11:30

دکتر فروزانفر

8:30-11:30

دکترسعدآبادی

8:30-11:30

دکترشهابی

8:30-11:30

دکتر جمالی

8:30-11:30

دکتراخلاق پسند

8:30-11:30

دکتر نائینی

8:30-11:30

دکترحکمت

8:30-11:30

دکتر فروزانفر

12-14:30

دکترحکمت

12-14:30

دکتر نائینی

12-14:30

دکتر فروزانفر

12-14:30

دکتر جمالی

12-14:30

زنان

دکترکهنسال

8-12:30

دکتر شریفی

8-12

دکترغفوری

8-12

دکترکهنسال

8-12

دکترغفوری

8-12

دکترغفوری

12:30-14

دکترکهنسال

12:30-14

دکتر غلامی

12:30-14

دکترروحی پور

12:30-14

دکتر مهرپرور

12:30-14

پوست

دکتر آل محمد

8-12

دکتر آل محمد

8-12

دکتر آل محمد

8-12

دکتر آل محمد

8-12

دکتر  الماسی

8-12

 

 

 

 

دکترسلطان احمدی

13-15

 

 

دکترسلطان احمدی

13-15

گوارش اطفال

دکتر شفق

13-14

 

 

 

 

 

 

 

 

قلب اطفال

 

 

 

 

رجبی

14-16

 

 

 

 

تغذیه

دکترجزایری

8:30-12

دکترجزایری

8:30-12

دکترجزایری

8:30-12

دکترجزایری

8:30-12

دکتر محمدی

8:30-12

 

 

دکترمصطفوی

16:30-18:30

 

 

دکترمصطفوی

16:30-18:30

 

 

قلب

دکترمجدی

8-11

دکتراشراقی

8-11

دکترقهرمانی نژاد

8-11

دکتر اشراقی

8-11

دکترقهرمانی نژاد

11-8

دکتر اسماعیلی

10-13

دکتر سپهری

9-12

دکتر پناهی

8-11

دکتر بیرانوند

8-11

دکترحقوقی

9-12

دکتر پاکرو

13-15

دکتر اسماعیلی

10-13

دکترجعفری

10-13

دکترسامی

10-12

دکترسپهری

10-13

دکترجعفری

14-16

دکتر حقوقی

13-15

دکتربیات

13-15

دکتررضوی

13-15

دکتر عابدی

13-15

 

 

دکتر عابدی

13-15

دکترسامی

13-15

دکترپاکرو

13-15

 

 

آریتمی

دکتر سوداگر

10-12

دکتر مهریار

10-12

دکترسوداگر

10-12

دکترباقرزاده

10-12

 

 

بیهوشی

متخصص

9-11:30

متخصص

9-11:30

متخصص

9-11:30

متخصص

9-11:30

متخصص

9-11:30

متخصص

13-15

متخصص

13-15

متخصص

13-15

متخصص

13-15

متخصص

13-15

جراحی ستون فقرات

 

 

دکتر نیکویی
99/4/8
99/4/22

16:30 - 14:30