سال جهش تولید
امروز دوشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۹ ۰۱:۴۷
 

 

 

مرخصی پزشکان
نام و نام خانوادگی پزشک
 تاریخ مرخصی
   تخصص    کلینیک
 آقای دکتر خیاط زاده
98/11/19
 لغایت 98/11/25
متخصص آلرژی  آلرژی   
آقای دکتر سعد آبادی
 98/11/20  لغایت 98/11/25
 متخصص  چشم
چشم
 خانم دکتر حکمت
 98/11/21  لغایت 98/11/26
 متخصص چشم چشم
آقای دکتر سپهری
98/10/21
 لغایت 98/11/17  متخصص قلب
قلب
آقای دکتر سلیمی  98/11/15   لغایت
 98/11/15    متخصص اورولوژی
   اورولوژی
  خانم دکتر گلستانی
98/11/19
لغایت
98/11/25 
متخصص اعصاب وروان
اعصاب وروان
 خانم دکتر براتی
 98/11/19  لغایت 98/11/30
 متخصص داخلی
داخلی
 خانم دکتر اطیابی 98/11/27
لغایت
98/11/27
متخصص داخلی
داخلی
خانم دکتر اعتماد جهرمی
98/11/23
لغایت
98/11/23
متخصص اعصاب وروان
اعصاب وروان
  خانم دکتر بیرانوند
 98/11/23  لغایت 98/11/23
متخصص قلب
 قلب
آقای دکترفقیه
98/11/26
لغایت
98/11/26
متخصص قلب
قلب