اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل

امروز دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷ ۰۰:۳۷

 

 این مرکز به صورت شبانه روزی و در تمامی روزهای هفته  آماده خدمت رسانی به کارکنان و خانواده های محترم آنان است.

رئیس مرکز : دکتر محسن پرهیزگار

رئیس امور اداری و مالی : مرتضی دهقان پور
 
 آدرس : خیابان دماوند ، چهارراه خاقانی ، ابتدای خیابان خاقانی ، مرکز بهداشتی و درمانی فجر

تلفن مستقیم : 77430338 – 77430336 - 77430332

تلفن داخلی : 36512

فکس : 77430340

پست الکترونیک : fajr.clinick@gmail.com

نام کلینیک

شنبه

یکشنبه

دو شنبه

سه شنبه

چهار شنبه


پنجشنبه


جمعه

پزشک

ساعت

پزشک

ساعت

پزشک

ساعت

پزشک

ساعت

پزشک

ساعت

پزشک

ساعت

 


پزشک خانواده


دکتر پرهیزکار

 

دکتر نوده

دکتر کاشفی

دکتر کاظمینی


14-8


14-8


14-8


14-8


دکتر پرهیزکار

 

دکتر نوده

دکتر کاشفی

دکتر کاظمینی


14-814-8


14-8


14-8


دکتر پرهیزکار

 

دکتر نوده

دکتر کاشفی

دکتر کاظمینی


14-8


14-8


14-814-8


دکتر پرهیزکار

 

دکتر نوده

دکتر کاشفی

دکتر کاظمینی


14-814-8


14-8


14-8


دکتر پرهیزکار

 

دکتر نوده

دکتر کاشفی

دکتر کاظمینی


14-8


14-8


14-8


14-8

در روزهای پنج شنبه، شیفت درمانگاه بین دکتر نوده، کاشفی و کاظمینی از ساعت 14-7 در گردش است.

 

-

پزشک کشیک

عصر


دکتر محمدی پور


دکتر یزدی
نژاد


-19-1419-7

-

دکتر محمدی پور


-
دکتر امامی

19-14-
19-7

دکتر محمدی پور


دکتر یزدی
نژاد


-


19-14


19-7


-

دکتر محمدی پور


-دکتر امامی

19-14-
19-7

دکتر محمدی پور

--

دکتر نبوی

19-14


--

19-7


-


-
دکتر سلیمی
14-7

در روزهای جمعه، شیفت درمانگاه بین دکتر نبوی و سلیمی از ساعت 14-7 در گردش است.

دندان پزشکی

دکتر منصوریدکتر مقدادی


-

7.30-18


7.30-12.45

-

دکتر محتشم زاده

دکتر منصوری


دکتر قیومی

13-8


14-7.307.30-18.30

دکتر محتشم زاده

دکتر منصوری

دکتر قیومی

17-8


18-7.307.30-18.30

دکتر محتشم زاده

دکتر منصوری

دکتر قیومی

13-814-7.30


7.30-18.30

-


دکتر منصوری
14-
7.30-


-

 -


-


کودکان


دکتر اسدیان

13-8

دکتر اسدیان

13-8

دکتر اسدیان

13-8

دکتر اسدیان

13-8

دکتر اسدیان

13-8-

-


زنان


دکتر غفوری

13-8

-

-

دکترشفیقیان

13-8

-

-

-

-


-

-


جراح


-

-

دکتر منفرد

13-9

-

-

دکتر منفرد

13-9

-

--

-


اعصاب

-

-

دکتر شیرالی

8.30-12.30

-

-

دکتر شیرالی

8.30-12.30

-

-


-

-


ENT

-

-

دکتر سامانی

12-9

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 
-

-

داخلی

-

-

دکتر عباسی

عصر یکشنبه  

-

-

دکتر قاسمی

8.30-12

-

-

 

 

-

تغذیه

آقای مصطفوی

خانم شهرابی

18.30-16


15-7

-

خانم شهرابی

-

15-7

-

-

-

-

دکتر شهرابی -

7-15

-

 

-

روان شناس

-

-

-

-

-

-

خانم هدایتی منش

17-7

-

-

 

دکتر مصطفایی
18-12

-

مامایی

خانم دلپریش

15-7

خانم دلپریش

15-7

خانم دلپریش

15-7

خانم دلپریش

15-7

خانم دلپریش

15-7

 

-

-

واکسن

 

-

-

خانم دلپری

15-7

 

 

-

-

خانم دلپرپش

15-7

-

-

 


-

-

آزمایشگاه

آقای نادری

خانم منصوری


خانم دلفانی


خانم رضا زاده15-7

15-7


15-7


19-7


آقای نادری

خانم منصوری

خانم دلفانی

خانم رضا زاده15-7


19-7


15-7


15-7آقای نادری

خانم منصوری

خانم دلفانی


خانم رضا زاده15-7

15-7


19-7


15-7

آقای نادری

خانم منصوری


خانم دلفانی


خانم رضا زاده15-7

15-7


15-7


19-7
آقای نادری


خانم منصوری


خانم دلفانی


خانم رضا زاده
19-715-715-715-7 

در روزهای پنج شنبه، شیفت بین آقای نادری و خانم ها منصوری، دلفانی و رضا زاده در گردش است.
ساعت کاری : 14-7