اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل

امروز دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷ ۰۰:۱۷  این مرکز  به صورت شبانه روزی و در تمامی روزهای هفته آماده خدمت به کارکنان صنعت نفت و خانواده های محترم آنان است.

رییس مرکز : دکتر محمد سلاسل

رییس امور اداری و مالی : صدراله اصغری

آدرس : میدان آزادی ، خیابان آزادی کوچه لعل آخر مرکز بهداشتی و درمانی آزادی

تلفن مستقیم :  66004165

 تلفن گویا:29-66081128  ،  3-66088684

 

تلفن داخلی : 36610 - 36359

فکس : 66045554

پست الکترونیک:  azadi.clinick@gmail.com

 

نام کلینیک

شنبه

یکشنبه

دو شنبه

سه شنبه

چهار شنبه


پنجشنبه

پزشک

ساعت

پزشک

ساعت

پزشک

ساعت

پزشک

ساعت

پزشک

ساعت

پزشک

ساعتپزشک خانواده

دکتر سلاسل
دکتر شیرخان زاده

دکتر قادری

دکتر انصاری

دکترخداپرست
دکتر امیر معزی

دکتر لسانی


13-8
13-8

13-8

13-8

13-8

13-813-8

 

دکتر سلاسل
دکتر شیرخان زاده

دکتر قادری

دکتر انصاری

دکترخداپرست

دکتر امیر معزی

دکتر لسانی


13-8

13-8

13-8

13-8

13-8

13-8


13-8

 


دکتر سلاسل
دکتر شیرخان زاده

دکتر قادری

دکتر انصاری

دکترخداپرست
دکتر امیر معزی

دکتر لسانی

13-8
13-8


13-8

13-8

13-8

13-813-8

دکتر سلاسل

دکتر شیرخان زاده

دکتر قادری

دکتر انصاری

دکترخداپرست
دکتر امیر معزی

دکتر لسانی


13-8
13-8

13-8

13-8

13-8

13-813-8


دکتر سلاسل
دکتر شیرخان
زاده


دکتر قادری

دکتر انصاری

دکترخداپرست
دکتر امیر معزی


دکتر لسانی13-8

13-8

13-8

13-8

13-8

13-813-8

-

-

قلب

-

-

دکتر فرحات

11-8


توضیح : فقط یکشنبه های نیمه دوم هر ماه


 

داخلی

دکتر قاسمی

12-8

-

-

دکتر قاسمی

12-8

-

-

دکتر عباسی

10-8

 

اعصاب

دکتر گلستانی

12-8

دکتر اعتماد جهرمی

12-8

-

-

دکتر گلستانی

16-13

-

-

-

جراح

دکتر منفرد

18-15

-

-

-

-

دکتر منفرد

18-15

-

-

-

ارتوپد

-

-

-

-

دکتر صادقی

18-17

-

-

دکتر صادقی

18-17

-

پوست

-

-

-

-

-

-

دکتر الماسی

12-8

-

-

-

زنان

دکتر طاووسیان

12-8

دکتر کهنسال


12-8

دکتر کهنسال


12-8

دکتر کهنسال


12-8

دکتر کهنسال


12-8


-


دندان پزشکیروزهای شنبه الی چهارشنبه با تعیین وقت قبلی 


مامایی

خانم دلگشا

13-8

خانم دلگشا

13-8

خانم دلگشا

13-8

خانم دلگشا

13-8

خانم دلگشا

13-8


-

کلینیک بارداری

-

-

خانم احمدپناه

13-8

-

-

خانم احمدپناه

13-8

-

-


-

اپتومتری

خانم برازنده

12-8

خانم برازنده

12-8

خانم برازنده

12-8

خانم برازنده

12-8

خانم برازنده

12-8

-

گوش،حلق،بینی

-

-

-

-

-

-

-

-

دکتر خوش رفتار

12-8


-

مشاوره روان شناسی

-

-

-

-

خانم جبلی

با تعیین وقت قبلی

خانم جبلی

با تعیین وقت قبلی

-

-


-

تغذیه


خانم خراسانی


-


12-8


-


خانم خراسانی


-


12-8


-


-


-


-


-

خانم خراسانی

دکتر مصطفوی

12-8

18-16

خانم خراسانی

دکتر مصطفوی

12-8

18-16

دکتر مصطفوی
16-14

اطفال

دکتر غلامپور

12-8

دکتر غلامپور

12-8

دکتر غلامپور

12-8

دکتر غلامپور

12-8

دکتر غلامپور

12-8

 

چشم پزشکی

-

-

-

-

-

-

دکتر نادی

16-14

-

-