اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل

امروز شنبه ۱ مهر ۱۳۹۶ ۱۰:۵۹

پلی کلینیک فوق تخصصی بیمارستان صنعت نفت تهران


رئیس پلی کلینیک فوق تخصصی بیمارستان صنعت نفت تهران
دکتر سید فرهاد نکوئی
تلفن مستقیم
رئیس پلی کلینیک : 61636533

چارت پلی کلینیک