اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل

امروز دوشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ ۲۳:۴۴


نام کلینیک

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

پزشک

ساعت

پزشک

ساعت

پزشک

ساعت

پزشک

ساعت

پزشک

ساعت

پزشک

ساعت

گوش و حلق و بینی(ENT)

دکترخوش رفتار


دکتر سامانی

8:30-12


12-8:30

دکتر شادابی


دکتر خوش رفتار

12-8:30


12-8:30

دکترثابتی


دکتر سکوتی

9-12


8:30-12

دکترسامانی


دکتر شادابی

8:30-12


8:30-12

دکتر سامانی


دکتر ثابتی

8:30-12


9-12

-

-

هماتولوژی

دکتر شاهسون

15-13:30

دکتر غریب

18-9

دکتر غریب

8:30-11

دکتر وفائی زاده

12-9:30

دکتر حمیدی

15-13:30

-

-

نفرولوژی

-

-

دکتر احمدی

15:30-13:30

دکتر رشیدفرخی

17-15

دکتر  رشیدفرخی

17-15

-

-

-

-

جراح اعصاب

دکتر صوفیانی


دکتر صوفیانی

12-9

17-15

دکتر خلاقی

12-8:30

دکترقربانی

12-10

دکتر محمدامین


دکتر قربانی

12-8:30

16-14

دکترصوفیانی

12-10

-

-

آلرژی

دکتر خیاط زاده

12-10

-

-

دکتر خیاط زاده

12-10

-

-

دکتر خیاط زاده

12-10

-

-

نفرولوژ اطفال

-

-

-

-

دکتر لاریجانی
دوشنبه آخر هرماه

15-13:30

-

-

-

-

-

-

اطفال

دکتر ادراکی

12-8:30

دکتر ستاری

12-8:30

دکترنیرالدین زاده

12-8:30

دکتر ریاضی

12-8:30

دکتر رزاقی

12-8:30

-

-

هماتولوژ اطفال

-

-

-

-

-

-

دکتراحسانی

17-15

-

-

-

-

غدد اطفال

-

-

-

-

-

-

دکتر قاسمی

12-9:30

-

-

-

-

ارولوژی

دکترسلیمان فلاح


دکتر پیرو

12-10


15-14

دکتر نیک فلاح


دکتر سلیمان فلاح

10-12


15-13

دکتر سلیمان فلاح


دکتر طباطبایی

12-10


12-10

دکتر سلیمان فلاح


دکتر نیک فلاح

12-10


15-14

دکتر پیرو


دکتر طباطبایی

12-9:30


15-14

-

-

جراح( ارولوژ اطفال)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

نورولوژی اطفال

-

-

دکتر سید شهابی

15-13

-

-

-

-

دکتر سید شهابی

15-13

-

-

جراح عمومی

دکترصالحی جزی


دکتر سلیمانی

12-8:30


12-8:30

دکتر مرادخانی


دکتر جوادی پروانه


دکتر کیا موسوی


دکتر مرادخانی

12-9


10-8:30


12-10


13-15

دکتر پورپزشک


دکتر جوادی پروانه

12-8:30


12-8:30

دکتر کیاموسوی


دکتر مرادخانی

12-10


10-8:30

دکترجعفری نیا


دکتر صالحی

15-8:30


12-10

-

-

جراح ترمیمی

-

-

دکتر غرابی

15-13

دکتر مروتی

10-8:30

دکتر احمدی

15-13

دکتر غرابی

10-8

-

-

جراح عروق

دکتر معینی

15-16

-

-

-

-

دکتر سلیمی

17-15:30

-

-

-

-

ارتوپدی

دکتر یوسفیان


دکتر نادری (مچ پا)


دکتر مرادی (دست)

12-8:30


14-8:30


15-13

دکتر نادری


دکتر داودآبادی


دکتر مرادی (دست)

12-8:30


12-8:30


10-8:30

دکتر غفاری (زانو)


دکتر جهانسوز(زانو)


دکتر صادقی


دکتر عنایت اللهی

12-8:30


12-8:30


15-13


17:30-15:30

دکتر جهانسوز


دکتر داودآبادی


دکتر پهلوان صباغ(دست)


دکتر غفاری


دکتر مرادی(دست)


دکتر مشیرآبادی

12-8:30


8:30-12


17-1410:30-8:30


17-16


12-10

دکتر یوسفیان

دکترصادقی

دکتر غفاری

دکتر عنایت اللهی

12-8:30

15-13

12-8:30

17:30-15:30

-

-

جراحی ستون فقرات

-

-

دکتر نیکویی

16-14

-

-

-

-

-

-

-

-

چشم

دکتر سعدآبادی (شبکیه)

دکتر نائینی

دکتر شهابی

12-10


12-8:30

12-8:30

دکتر جمالی(قرنیه)

دکتر شهابی

دکتر نادی

دکتر حکمت

12-8:30

12-
8:30

12-8:30

12-8:30

دکتر ادهمی

دکتر نائینی


دکتر اخلاق پسند
(یک هفته در میان)

12-8.30

 

12-8.3012-8:30

دکتر اخلاق پسند

دکتر نائینی

12-9.30

12-8.30

دکتر سعدآبادی

 

دکتر جمالی

دکتر حکمت

12-8.30

 

12-8.30


12-8.30

-

-

زنان

دکتر کهنسال

12-8:30

دکترعدالتی

12-8:30

دکتر غفوری

12-8:30

دکتر دانشبندی

دکتر کهنسال

دکتر عدالتی

14-13

11-8:30

13-11

دکتر دانشبندی

دکتر عدالتی

دکتر غفوری

14-13

11-8:30

13-11

-

-

پوست

دکتر آل محمد

دکتر قورچیانی

12-8:30

12-8:30

دکتر آل محمد

دکتر لطفی

12-8:30

12-8:30

دکتر الماسی

12-8:30

دکتر آل محمد

12-8:30

دکتر الماسی

12-8:30

-

-

گوارش اطفال

دکتر شفق

15-13

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

تغذیه

دکتر مصطفوی

دکتر جزایری

15-14

12-8

دکتر جزایری

12-8

دکتر محمدی

دکتر جزایری

15-13

12-8

دکتر مصطفوی

دکتر جزایری

15-14

12-8

کارشناس تغذیه

15-13

-

-

قلب

دکتر قهرمانی نژاد

دکتر علیزاده

دکتر فرحات

دکتر جعفری

دکتر مجدی

دکتر ثابتی

دکتر سپهری

11- 7:30


17-15

 

12-10


16-14


12-8:30


12-7:30


12-8:30

دکتراشراقی

دکتر سامی

دکتر اسماعیلی

دکتر سپهری

12- 8

12-9

12
-8:30
15-13


12-8:30

دکتر جعفری


دکتر قهرمانی نژاد

دکترثابتی

دکتر سامی


دکتر پناهی

7:30-12

 

12-7:30

15-11

15-13

12-7:30

دکتر اشراقی


دکتر ستوده

دکتر علیزاده

دکتر حقوقی اصفهانی     

دکتر سپهری

دکتر سپهری

12-8:30

12-9

12-7:30

12-8:30

12-8:30


15-13

دکتر مجدی


دکتر قهرمانی نژاد

دکتر اسماعیلی

دکتر ثابتی

12-8:30

10-7:30

12-8:30

11-7:30

دکتر جعفری

دکتر علیزاده

9:30-7:30

9:30-7:30

آریتمی

دکتر سوداگر

12-10

-

-

دکتر سوداگر

12-10

دکتر باقرزاده

12-10

دکتر مهریار

12:30-10

-

-

بیهوشی

متخصص

12-9

متخصص

12-9

متخصص

12-9

متخصص

12-9

متخصص

12-9

-

-

اکومری

-

-

دکتر عالم زاده

17-14

-

-

دکتر عالم زاده

17-14

-

-

-

-

قلب اطفال

-

-

-

-

-

-

دکتر سلگی

13-12

-

-

-

-

داخلی

دکتر وثوق

دکترقویمی

10-8

12-10

دکتر اطیابی

دکتر قویمی

12-9

10-8

دکتر براتی

دکترقویمی

12-10

10-8

دکتر نیک اندیش

12-8:30

دکتر قویمی

دکتراطیابی

دکتر نیک اندیش

10-8

12-9

12-10

-

-

گوارش

دکتر طاهری

16-14

دکتر محمدی

دکتر صالحی

12-9

18-15:30

دکتر پیروزیان

12-9:30

دکتر محمدی

12-9

دکتر غفوریان

18-16

-

-

نورولوژی

دکتر مزرعه

دکتر ابوتراب

12-9

11.30-8.30

دکترنسبی تهرانی

دکتر مزرعه

دکتر حسن زاده

12-10

8.30-11

13-10.30

دکتر مصطفائی

دکتر حسن زاده

12-8.30

13-9.30

دکتر ابوتراب

دکتر مصطفائی

11-8.30

12-8.30

دکتر حسن زاده
دکتر مصطفائی

13-8.30
11-8:30

-

-

عفونی

-

-

دکتر اسحاقی

12.30-11

-

-

دکتر اسحاقی

12.30-11

دکتر اسحاقی

12.30-11

-

-

ریه

-

-

دکترمقدسی

15-13

دکتر فیروز بخش

16-14

دکترمقدسی

15-13

-

-

-

-

روماتولوژی

دکتر صمدی

13-8.30

-

-

دکتر یزدانی

11-9

دکتر صمدی

13-8:30

-

-

-

-

غدد

دکتر براتی

دکتر ظریف کار

9:30-8

15-13

دکتر غلامپور

17-15

دکتر ظریف کار

15-13

دکتر براتی

9:30-8

دکتر جلالی

17:30-15

-

-

رادیوتراپی

-

-

-

-

-

-

دکتر هوشیاری

14-13

-

-

-

-

داخلی اعصاب

دکتر ابوتراب

دکتر مزرعه

12-8:30

12-8:30

دکتر نسبی تهرانی

دکتر مزرعه

دکتر حسن زاده

12-10

13-10:30

10:30-8

دکتر حسن زاده

دکتر مصطفایی

14-8:30

12-8:30

دکتر ابوتراب

دکتر مصطفایی

12-8:30

12-8:30

دکتر حسن زاده

دکتر مصطفایی

12-8:30

13-11

-

-

اعصاب ‌‌و روان

دکتر بهجت نژاد

دکتر گلستانی

12-8:30

12-9

دکترمیراب زاده

دکتر گلستانی

12-10:30

12-10.30

دکترمیراب زاده

دکتر اعتمادجهرمی

دکتر بهجت نژاد

12-9

12-9

12-8:30

دکتر میراب زاده

12-10:30

دکترعطاری مقدم

دکتر اعتمادجهرمی

12-9

12-9

-

-

روانشناسی

خانم ایزدی

خانم سروش

14-7

12:30-9

خانم ایزدی

خانم سروش

خانم فدایی

خانم امانی

13-7

12:30-9

14-11

10:30-8:30

خانم ایزدی

خانم فدایی

خانم جوی پا

خانم سروش

14-7

19-15

12:30-9

12:30-9

خانم فدایی

خانم ایزدی

خانم حسینی

خانم جوی پا

14-11

13-7

15-8

12:30-9

خانم فدائی

خانم جوی پا

خانم حسینی

19-15

12:30-9

15-8

-

-

اعصاب و روان اطفال

-

-

دکترشیرازی

19-15

دکتر شهریور
(چرخشی)

-

-

-

-

-

-

-

کلینیک ستون فقرات

-

-

دکتر نیکویی

15.30-14

-

-

-

-

-

-

-

-

نفرولوژی اطفال

-

-

-

-

دکتر لاریجانی

15-13

-

-

-

-