اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل

امروز یکشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۷ ۱۸:۵۳

نام کلینیک

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

پزشک

ساعت

پزشک

ساعت

پزشک

ساعت

پزشک

ساعت

پزشک

ساعت

پزشک

ساعت

گوش و حلق و بینی(ENT)

دکترخوشرفتار

8:30 - 12

دکتر خوشرفتار

8:30-12

دکترثابتی

9-12

دکترسامانی

8:30-12

دکترثابتی

9-12

 

دکتر یابری

8:30 - 12

دکتر شادابی

8:30-12

دکتر یابری

8:30-12

دکتر شادابی

8:30-12

دکتر سامانی

8:30-12

 

 

هماتولوژی

دکتر حمیدی

13:30-15

دکتر غریب

9-16

دکتر غریب

8:30-11

دکتر وفائی زاده

9:30-12

دکتر حمیدی

13:30-15

 

 

نفرولوژی

-

-

دکتر احمدی

13:30-15:30

دکتر رشیدفرخی

15-16

دکتر  رشیدفرخی

14:30-17

دکتر احمدی

9-12

 

 

جراح اعصاب

دکتر صوفیانی

9-12

دکتر محمدامین

8:30-12

دکترقربانی

9-12

دکتر محمدامین

8:30-12

دکترصوفیانی

10-12

 

دکتر صوفیانی

14-16

دکتر قربانی

14-16

 

کلینیک آلرژی

دکتر خیاط زاده

9-12

-

-

دکتر خیاط زاده

9-12

-

-

دکتر خیاط زاده

9-12

 

 

نفرولوژی اطفال

-

-

-

-

دکتر لاریجانی
(فقط دوشنبه آخر هرماه)

13:30-15

-

-

-

-

 

 

اطفال

دکتر ادراکی

8:30-12

دکتر ستاری

8:30-12

دکترنیرالدین زاده

8:30-12

دکتر ریاضی

8:30-12

دکتر رزاقی

8:30-12

 

 

هماتولوژ اطفال

-

-

-

-

-

-

دکتراحسانی

15-16

-

-

 

غدد اطفال

-

-

-

-

-

-

دکتر قاسمی

9:30-12

 

 

 

 

ارولوژی

دکتر عاملی

10-12

دکتر نیک فلاح

10-12

دکتر طباطبایی

10-12

دکتر عاملی

13-15

دکتر پیرو

10-12

 

دکتر سلیمی

8:30-12

 

 

دکتر سلیمی

8:30-11

 

 

دکتر سلیمی

8:30-11

 

دکتر نیک فلاح

14-15:30

دکتر سلیمی

13-15

دکتر پیرو

14-15:30

دکتر نیک فلاح

10-12

دکتر طباطبایی

14-15:30

 

 

جراح( ارولوژ اطفال)

-

-

-

-

دکتر سیدی

13-14

-

-

-

-

 

 

نورولوژی اطفال

-

-

دکتر سید شهابی

13:30-15

-

-

-

-

دکتر سید شهابی

13:30-15

 

 

جراح عمومی

دکترصالحی جزی

8:30-12

دکتر مرادخانی

9-12
13:30-15

دکتر پورپزشک

8:30-12

دکتر کیاموسوی

10-12

دکترجعفری نیا

8:30-15

 

دکتر سلیمانی

8:30-12

دکتر جوادی پروانه

9-10:30

دکتر جوادی پروانه

8:30-12

دکتر مرادخانی

8:30-10

دکتر صالحی

10-12

 

 

 

دکتر کیا موسوی

10-12

 

 

 

 

-

-

 

 

جراح ترمیمی

-

-

دکتر غرابی

13-15

دکتر مروتی

14-15

 

 

دکتر غرابی

8:30-10

 

 

جراحی ستون فقرات

 

 

دکتر نیکویی

14-16

 

 

 

 

 

 

 

 

جراح عروق

دکتر معینی

14-15

-

-

-

-

دکتر سلیمی

15-16

-

-

 

 

ارتوپدی

دکتر یوسفیان

8:30-12

دکتر کریمیان

8:30-13:30

دکتر کریمیان

8:30-12

دکتر عبدی

8:30-12

دکتر عنایت اللهی

15:30-17

 

دکتر کریمیان

8:30-13:30

دکتر سبحانی

13-16

دکتر غفاری

8:30-12

دکتر پهلوان صباغ

14-16

دکتر یوسفیان

8:30-12

 

دکتر مرادی
(دست)

13-15

 

 

دکتر سبحانی

13-16

دکتر مرادی
(دست)

16-17

دکتر غفاری

8:30-12

 

 

 

-

-

دکتر عنایت اللهی

15:30-17:30

دکترغفاری

8:30-12

دکتر عبدی

13-16:30

 

دکتر عبدی

13-16:30

-

-

-

-

 

 

-

-

 

 

چشم

دکتر سعدآبادی

10-12

دکتر جمالی

8:30-14

دکتر اخلاق پسند

9:30-12

دکتر نائینی

8:30-12

دکتر جمالی

8:30-12

 

دکتر نائینی

8:30-12

دکتر شهابی 

8:30-12

دکتر نائینی

8:30-12

دکتر اخلاق پسند

10-12

دکتر سعدآبادی

8:30-11

 

دکتر شهابی

8:30-12

دکتر حکمت

8:30-12

دکتر ادهمی

9:30-12

-

-

دکتر حکمت

8:30-11

 

 

زنان

دکتر کهنسال

8:30-12

دکتر کهنسال

12:30-14:30

دکترعدالتی

12:30-14:30

دکتر کهنسال

8:30-10:30

دکتر غفوری

10:30-12:30

 

دکتر غفوری

12:30-14:30

دکترعدالتی

8:30-12

دکتر غفوری

8:30-12

دکترعدالتی

10:30-12:30

دکترعدالتی

8:30-10:30

 

-

-

-

-

-

-

دکتر حامدی

12:30-14:30

دکتر غلامی

12:30-14:30

 

 

پوست

دکتر آل محمد

8:30-12

دکتر آل محمد

8:30-12

دکتر الماسی

8:30-12

دکتر آل محمد

8:30-12

دکتر الماسی

8:30-12

 

 

 

دکتر لطفی

8:30-12

دکتر مکرمی

10:30-12:30

دکتر مکرمی

9-12

دکتر مکرمی

9-12

 

گوارش اطفال

دکتر شفق

13-15

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

قلب اطفال

-

-

-

-

-

-

دکتر سلگی

12-13

-

-

 

 

تغذیه

 

 

دکتر جزایری

8-12

دکتر محمدی

13-15

دکتر مصطفوی

16-18

کارشناس تغذیه

13-15

 

دکتر جزایری

8-12

دکتر مصطفوی

16-18

دکتر جزایری

8-12

دکتر جزایری

8-12

دکتر جزایری

8-12

 

قلب

دکتر قهرمانی نژاد

7:30-10

دکتراشراقی

8:30-12

دکتر قهرمانی نژاد

7:30-12

دکتر اشراقی

8:30-12

دکتر مجدی

8:30-12

دکتر جعفری

7:30-9:30

دکتر جعفری

14-16

دکتر سامی

9-12

دکتر پناهی

7:30-12

دکتر ستوده

9-11:30

دکتر رشیدی

8:30-11:30

دکتر مجدی

8:30-12

دکتر اسماعیلی

8:30-12

دکتر جعفری

8-12

دکتر حقوقی اصفهانی

13-16

دکتر ضامنی

13-15

 

دکتر ثابتی

7:30-12

دکتر سپهری

9-12

دکترثابتی

10-14

دکتر سپهری

8:30-12

دکتر قهرمانی نژاد

7:30-10

 

دکتر اسماعیلی

9-12

 

 

دکتر سامی

13-15

دکتر رشیدی

8-11:30

دکتر سپهری

8:30-12

 

دکتر ضامنی

11-15

 

 

دکتر هاشمی

7:30-9

 

 

 

 

 

 

آریتمی

دکتر سوداگر

10-12

دکتر مهریار

8-11

دکتر سوداگر

10-12

دکتر باقرزاده

10-12

-

-

 

بیهوشی

متخصص

9-12

متخصص

9-12

متخصص

9-12

متخصص

9-12

متخصص

9-12

 

 

قلب اطفال

-

-

-

-

-

-

دکتر سلگی

11:30-12:30

-

-

 

 

داخلی

دکتر کلانتری

9-12

 

 

دکتر کلانتری

12:30-14:30

دکتر نیک اندیش

9-12

دکتر قویمی

8-10

 

دکتر قویمی

8-11

دکتر اطیابی

9-12

دکتر براتی

10-12

 

 

دکتر نیک اندیش

10-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دکتر کلانتری

12:30-14:30

 

 

 

دکتر قویمی

8-10

دکتر قویمی

8-10

 

 

دکتراطیابی

9-12

 

 

گوارش

 

دکتر محمدی

9-12

دکتر پیروزیان

9:30-12

دکتر محمدی

9-12

دکتر غفوریان

16-18

 

 

 

دکتر دادور

8-10:30

دکتر دادور

10-13

 

دکتر صالحی

14-16

دکتر صالحی

14-15:30

 

 

 

 

داخلی اعصاب
(نورولوژی)

دکتر مزرعه

8:30-12

دکتر مزرعه

9-12

دکتر حسینی نسب

9-12

دکتر ابوتراب

8:30-12

دکتر مصطفائی

9-12

 

دکتر ابوتراب

8:30-12

دکتر مصطفائی

9-12

دکتر رزمجو

8:30-12

 

 

دکتر حسینی نسب

9-12

 

 

 

 

 

 

 

دکتر رزمجو

13-15

 

 

 

کلینیک درد

 

 

 

 

دکتر اجاقی

8:30-11

 

 

 

 

 

 

عفونی

دکتر همتیان

13-15

 

 

دکتر همتیان

13-15

 

 

دکتر همتیان

13-14:30

 

 

ریه

دکتر نعمتی

12:30-15

 

 

دکتر فیروز بخش

14-16

دکتر جوادی نیا

13-15:30

دکتر جوادی نیا

13-15:30

 

 

 

دکتر نعمتی

12:30-15

 

روماتولوژی

دکتر صمدی

8:30-13

-

-

دکتر رفیعی

13-15:30

دکتر صمدی

8:30-13

دکتر رفیعی

13-15:30

 

 

غدد

دکتر براتی

9-12

دکتر غلامپور

14-18

دکتر ایمانی

13-16

-

-

دکتر جلالی

15-17:30

 

دکتر ایمانی

13-16

 

رادیوتراپی

-

-

-

-

-

-

دکتر هوشیاری

13-14

-

-

 

 

اعصاب ‌‌و روان

دکتر بهجت نژاد

8:30-12

دکتر امانی

8:30-10:30

دکترمیراب زاده

9-12

دکتر میراب زاده

10:30-12

دکتر جوی پا

9-12:30

 

خانم  سروش

9-13:30

دکترمیراب زاده

10:30-12

دکتر بهجت نژاد

8:30-12

خانم ایزدی

7-13:30

دکترعطاری مقدم

9-12

 

دکتر گلستانی

9-12

خانم ایزدی

7-13:30

دکتر اعتمادجهرمی

9-12

خانم فدایی

8-15:30

خانم فدایی

12-18:30

 

خانم حسینی

8-15

دکتر گلستانی

10:30-12

خانم ایزدی

7-13:30

خانم حسینی

9-14:30

دکتر اعتمادجهرمی

9-12

 

 

 

خانم سروش

9-13:30

خانم فدایی

12-18:30

خانم جویپا

9-12:30

خانم  حسینی

8-15

 

 

 

دکتر شیرازی

15-19

خانم جوی پا

9-12:30

 

 

خانم ایزدی

7-13:30

 

 

 

دکتر شهریور(‌یک هفته در میان )

15-19

خانم  سروش

9-13:30

 

 

 

 

 

 

 

خانم فدایی

11:30-16:30