اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل

امروز دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ ۰۶:۵۷

نام کلینیک

شنبه

یکشنبه

دو شنبه

سه شنبه

چهار شنبه

پزشک

ساعت

پزشک

ساعت

پزشک

ساعت

پزشک

ساعت

پزشک

ساعت

گوش و حلق و بینی(ENT)

دکترخوش رفتار

دکتر سامانی

11-8

11-8

دکتر شادابی

دکتر خوش رفتار

11-8

12-8

دکترثابتی

دکتر سکوتی

11-8

11-8

دکترسامانی

دکتر شادابی

11-8

11-8

دکترثابتی

دکتر شادابی

11-8

11-8

هماتولوژی

دکتر شاهسون

11-8

دکتر غریب

 

16-10

دکتر غریب

11-8

دکتر وفائی زاده

8 -10:30

دکتر شاهسون

11-8

نفرولوژی

-

-

دکتر احمدی

15-13

-

-

-         

-

-       

-

جراح اعصاب

دکتر صوفیانی

12-8


دکتر
خلاقی


12-9

دکترقربانی

12-8

دکتر خلاقی

دکتر قربانی

12-8

15-13

چرخشی

11-8

اطفال

دکتر ادراکی

12-8

دکتر ستاری

12-8

دکترنیرالدین زاده

12-8

دکتر ریاضی

12-8

دکتر رزاقی

11-8

هماتولوژ اطفال

-

-

-

-

-

-

دکتراحسانی

17-15

-

-

غدد اطفال

-

-

-

-

-

-

دکتر قاسمی

11 -8

-

-

ارولوژی

دکترسلیمان فلاح

دکتر پیرو

11-8

15-13

دکتر نیک فلاح

دکتر سلیمان فلاح

11-9

15-13

دکتر سلیمان فلاح

دکتر طباطبایی

12-8

12-10

دکتر سلیمان فلاح

دکتر نیک فلاح

12-8

14-12

دکتر پیرو

دکتر طباطبایی

12-8

15-13

جراح( ارولوژ اطفال)

-

-

-

-

دکتر سیدی

15-13

-

-

-

-

نرولوژی اطفال

-

-

دکتر سید شهابی

15-13

-

-

دکترسید شهابی

15-13

-

-

جراح عمومی

دکترصالحی

دکتر سلیمانی

12-8

10-8

دکتر مرادخانی

دکتر جوادی

دکتر کیا موسوی

12-8

10-8

12-10

دکتر پورپزشک
دکتر جوادی

12-10
12-8

دکتر کیاموسوی

دکتر مرادخانی

دکتر شیبانی

12-10

10-8

11-8

دکترجعفری نیا

دکتر صالحی

12-8

12-10

جراح ترمیمی

-

-

دکتر غرابی

15-13

دکتر مروتی

10-8

دکتر احمدی

15-13

دکتر غرابی

10-8

جراح عروق

دکتر معینی

16-15

-

-دکتر سلیمی

16-14

-

-

ارتوپدی

دکتر یوسفیان

دکتر عنایت اللهی

دکتر مرادی

12- 8

14-12

15-13

 

دکترنادری

دکترداود آبادی

12-8

14-12

دکتر جهانسوز

دکتر صادقی

12-8

14-12

دکتر جهانسوز

دکتر داودآبادی

دکتر پهلوان صباغ

دکتر مرادی

دکتر مشیرآبادی


14-12

12-8

15-13

15-13

11-8

دکتر یوسفیان

دکترصادقی

دکتر عنایت اللهی

12-8

15-13

14-12

چشم

دکتر سعدآبادی

دکتر نائینی

دکتر شهابی

11-8

11-8

10-8

دکتر جمالی   

دکتر شهابی
دکتر نادی

12-8

11-8
11-8

دکتر جمالی

دکتر نائینی

دکتر شهابی

12-8

11-8

11-8

دکتر اخلاق پسند

دکتر شهابی

دکتر نائینی

12-8

10-8

11-8

دکتر سعدآبادی

دکتر جمالی

11-8

11-8

زنان

دکتر کهنسال

12-8

دکترعدالتی

12-8

دکتر غفوری

12-8

دکتر گل شیرازی

11-8

گردشی

11-8

پوست

دکتر آل محمد

12-8

دکتر آل محمد

دکتر لطفی

12-8

12-8

دکتر الماسی

12-8

دکتر آل محمد

12-8

دکتر الماسی

12-8

گوارش اطفال

دکتر شفق

14-12

-

-

-

-

-

-

-

-

قلب

دکتر قهرمانی نژاد

دکتر علیزاده

دکتر هاشمی

دکتر جعفری

دکتر مجدی
دکتر ثابتی

11-7.30

15- 13.30

12- 9

15-13.30                                            
12-8.30
11-7.30

دکتراشراقی

دکتر سامی

دکتر اسماعیلی
دکتر سپهری

12- 8

12- 8

12- 8
12-8

دکتر جعفری

دکتر قهرمانی نژاد

دکترثابتی

دکتر سامی

دکتر سپهری
دکترپناهی

11-8

12-8

12-14.30

15-13

11-8
11-8

دکتر اشراقی

دکتر ستوده

دکتر علیزاده

  

  

دکتر حقوقی     

12-8

11-8.30

7.30-11


11-8

دکتر مجدی

دکتر قهرمانی نژاد

دکتر هاشمی

دکتر اسماعیلی

دکتر ثابتی

12-8

11-8

12-9

12-8
 
 
7.30-10.30

آریتمی

دکتر سوداگر

11-8

          -

-

دکتر سوداگر

11-8

دکتر باقرزاده

12-10

-

-

اکومری

-

-

دکتر عالم زاده

15-13

-

-

دکتر عالم زاده

16-14قلب اطفال

-

-

-

-

-

-

دکتر سلگی

12-10

-

-

داخلی

دکتر وثوق

دکترقویمی

12-10

12-10

دکتر محمدی

دکتر اطیابی
دکتر قویمی

12-10

12-9
10-8

دکتر رزاقی

دکترقویمی

11-8

12-10

دکتر حمیدی

دکتر محمدی

10-8

11-10

دکتر قویمی

دکتراطیابی
دکتر رزاقی

10-8

11-8
12-10

گوارش

دکتر طاهری

14-12

دکتر منصوری

14-12

دکتر پیروزیان

13-9

دکتر تقوی

11-9

-

-

نورولوژی

دکتر مزرعه

دکتر ابوتراب

12-9

12-8

دکترنسبی تهرانی

دکتر مزرعه

دکتر حسن زاده

12-10

12-9

13-11

دکتر نوردی

دکتر حسن زاده

10-8

11-9

دکتر ابوتراب

دکتر نوردی

11-8

12-10

دکتر حسن زاده

11-8

عفونیدکتر اسحاقی

12-10دکتر اسحاقی

12-10

دکتر اسحاقی

12-10

ریه

-

-

دکترمقدسی

15-13

دکتر فیروز بخش

14-12

دکترمقدسی

15-13

-

-

روماتولوژی

دکتر صمدی

14-8

-

-

دکتر صمدی

14-8

-

-

-

-

غدد

           -

-

دکتر غلامپور

دکتر ضیایی

15-13

14-12

-

-

-

-

دکتر جلالی

15-13

رادیوتراپی

-

-

-

-

-

-

دکتر نامی

14-13

-

-

اعصاب ‌‌و روان

دکتر بهجت نژاد

دکتر عطاری مقدم

11 8

11 8

دکترمیراب زاده

12-10:30

دکترمیراب زاده

دکتر اعتمادجهرمی

دکتر بهجت نژاد

12 10:30

11 8

11-8

دکتر میراب زاده

12-10:30

دکترعطاری مقدم

دکتر اعتمادجهرمی

12 8

11 - 8

اعصاب و روان اطفال

-

-

دکترشیرازی

19-15

دکتر شهریور
(یک هفته در میان)

16-13

-

-

-

-

کلینیک ستون فقرات

-

-

دکتر نیکویی

15-13

-

-

-

-

-

-