اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل

امروز دوشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۶ ۰۵:۱۱

 

نام کلینیک

شنبه

یکشنبه

دو شنبه

سه شنبه

چهار شنبه

پزشک

ساعت

پزشک

ساعت

پزشک

ساعت

پزشک

ساعت

پزشک

ساعت

گوش و حلق و بینی(ENT)

دکترخوش رفتار

دکتر سامانی

8.30-12

11.309-

 

دکتر شادابی

دکتر خوش رفتار

12-9

8.30-12

دکترثابتی

دکتر سکوتی

12-9

12-9

 

دکترسامانی

دکتر شادابی

9-11.30

12-9

 

دکترثابتی

دکتر شادابی

12-9

12-9

 

هماتولوژی

دکتر شاهسون

دکتر وفائی زاده

12-10


8-10

 

دکتر غریب

8.30-17

دکتر غریب

8.30-11

دکتر وفائی زاده

12-9

دکتر شاهسون

10-12 

نفرولوژی

-

-

دکتر احمدی

14-16

دکتر رشیدفرخی

15-16.30

دکتر  رشیدفرخی         

15-16.30

-       

-

جراح اعصاب

دکتر صوفیانی
دکتر صوفیانی

12-9

15-17


دکتر
خلاقی


8.30-11

دکترقربانی

12-9

 

دکتر خلاقی

دکتر قربانی

8.30-11

14-16

دکترصوفیانی

10-12

اطفال

دکتر ادراکی

12-9

دکتر ستاری

8.30-12

دکترنیرالدین زاده

8.30-12

دکتر ریاضی

 
8.30-12

دکتر رزاقی

8.30-11

هماتولوژ اطفال

-

-

-

-

-

-

دکتراحسانی

15-16

-

-

غدد اطفال

-

-

-

-

-

-

دکتر قاسمی

10-12

-

-

ارولوژی

دکترسلیمان فلاح

دکتر پیرو

12-10

14-15

دکتر نیک فلاح

دکتر سلیمان فلاح

9.30-11

13-15

دکتر سلیمان فلاح

دکتر طباطبایی

10-12

9.30-12

دکتر سلیمان فلاح

دکتر نیک فلاح

10-12

14-15

دکتر پیرو

دکتر طباطبایی

8.30-12

13-14

جراح( ارولوژ اطفال)

-

-

-

-

دکتر سیدی

13-14

-

-

-

-

نورولوژی اطفال

-

-

دکتر سید شهابی

13-14

-

-

دکترسید شهابی

13-14

-

-

جراح عمومی

دکترصالحی

دکتر سلیمانی

12-9

 

8.30-12

دکتر مرادخانی

دکتر جوادی

دکتر کیا موسوی

8.30-12

8-10

10-12

دکتر پورپزشک
دکتر جوادی

10-12
8-10

دکتر کیاموسوی

دکتر مرادخانی

دکتر شیبانی

10-12

8.30-10

9-11

دکترجعفری نیا

دکتر صالحی

8-16

10-12

جراح ترمیمی

-

-

دکتر غرابی

13-15

دکتر مروتی

8.30-10

دکتر احمدی

13-14

دکتر غرابی

10-8

جراح عروق

دکتر معینی

15-16.30

-

-دکتر سلیمی

15-16.30

-

-

ارتوپدی

دکتر یوسفیان


دکتر مرادی

8.30-1213-15

دکترنادری

دکترداود آبادی

8.30-12

8.30-12

دکتر جهانسوز

دکتر صادقی
دکتر عنایت اللهی

8.30-12

13-16
14.30-16.30

دکتر جهانسوز

دکتر داودآبادی

دکتر پهلوان صباغ

دکتر مرادی

دکتر مشیرآبادی

10.30-12
8.30-12

14-16

15.30-16.30

9.30-12

دکتر یوسفیان

دکترصادقی

دکتر عنایت اللهی

8.30-12

13-16

14.30-16.30

چشم

دکتر سعدآبادی

دکتر نائینی

دکتر شهابی

8.30-12

8.30-12

8.30-12

دکتر جمالی   

دکتر شهابی
دکتر نادی

8.30-12

8.30-12
8.30-12

دکتر جمالی

دکتر نائینی

دکتر شهابی

8.30-12

8.30-12

8.30-12

دکتر اخلاق پسند

دکتر شهابی

دکتر نائینی

8.30-12

8.30-12

8.30-12

دکتر سعدآبادی

دکتر جمالی

8.30-12

8.30-12

زنان

دکتر کهنسال

8.30-12

دکترعدالتی

8.30-12

دکتر غفوری

8.30-12

دکتر گل شیرازی

8.30-11

گردشی

8-11

پوست

دکتر آل محمد

8-12

دکتر آل محمد

دکتر لطفی

8-12

8-12

دکتر الماسی

8-12

دکتر آل محمد

8-12

دکتر الماسی

8-12

گوارش اطفال

دکتر شفق

13-14

-

-

-

-

-

-

-

-

قلب

دکتر قهرمانی نژاد

دکتر علیزادهدکتر جعفری

دکتر مجدی
دکتر ثابتی

11- 7.30

15.30-1413.30-15                                            

8.30-12
7.30-11

دکتراشراقی

دکتر سامی

دکتر اسماعیلی

دکتر سپهری

12- 8

8.30-12

8.30-14

8-12

دکتر جعفری

دکتر قهرمانی نژاد

دکترثابتی

دکتر سامی


دکتر پناهی

8.30-11

8-12

12-14.30


13-15


8-11

دکتر اشراقی

دکتر ستوده

دکتر علیزاده

دکتر حقوقی     

دکتر سپهری

8-12

9-11.30

8-12

8.30-11

15  -13

دکتر مجدی

دکتر قهرمانی نژاد

دکتر هاشمی

دکتر اسماعیلی


دکتر ثابتی

دکتر سپهری

8-12

8-11

9-12

8-12


7.30-10.30


13.30-15

آریتمی

دکتر سوداگر

12-9

 

          -

-

دکتر سوداگر

12-9

 

دکتر باقرزاده

10-12

-

-

اکومری

-

-

دکتر عالم زاده

14-17

-

-

دکتر عالم زاده

14-17قلب اطفال

-

-

-

-

-

-

دکتر سلگی

11.30-12.30

-

-

داخلی

دکتر وثوق

دکترقویمی

10-8

10-12

دکتر محمدی

دکتر اطیابی
دکتر قویمی

10-12

12-9


8-10

 

دکتر براتی

دکترقویمی

10-12

10-8

دکتر نیک اندیش
دکتر حمیدی

دکتر محمدی

10-12
8-10

8-9.30

دکتر قویمی

دکتراطیابی
دکتر نیک اندیش

8-10

12-9


10-12

 

گوارش

دکتر طاهری

12-14

دکتر منصوری

12-14

دکتر پیروزیان

9-13

دکتر تقوی

9-11

-

-

نورولوژی

دکتر مزرعه

دکتر ابوتراب

12-9

 

8.30-11.30

دکترنسبی تهرانی

دکتر مزرعه

دکتر حسن زاده

10-12

12-9

10.30-13

دکتر نوردی

دکتر حسن زاده

9.30-12

9.30-13

دکتر ابوتراب

دکتر نوردی

8.30-11

9.30-12

دکتر حسن زاده

8.30-13

عفونیدکتر اسحاقی

11-12.30دکتر اسحاقی

11-12.30

دکتر اسحاقی

11-12.30

ریه

-

-

دکترمقدسی

13-14.30

دکتر فیروز بخش

14-16

دکترمقدسی

13-14.30

-

-

روماتولوژی

دکتر صمدی

8.30-12

-

-

دکتر صمدی
دکتر یزدانی

10.30-12
9-10

-

-

-

-

غدد

           دکتر براتی

8-10

دکتر غلامپور

15.30-17

 

-

-

دکتر براتی

8-10

دکتر جلالی

15.30-17

رادیوتراپی

-

-

-

-

-

-

دکتر نامی

13-14

-

-

اعصاب ‌‌و روان

دکتر بهجت نژاد

دکتر عطاری مقدم

11 8

11 8

دکترمیراب زاده


دکتر گلستانی

10.30-12

10.30-12

دکترمیراب زاده

دکتر اعتمادجهرمی

دکتر بهجت نژاد

10.30-12

11 8

8-11

دکتر میراب زاده

دکتر حسینی

10.30-12

10.30-12

دکترعطاری مقدم

دکتر اعتمادجهرمی

دکتر حسینی

12 8

11 - 8

8.30-12

اعصاب و روان اطفال

-

-

دکترشیرازی

15-19

دکتر شهریور
(یک هفته در میان)

13-16

-

-

-

-

کلینیک ستون فقرات

-

-

دکتر نیکویی

15.30-14

-

-

-

-

-

-

کلینیک آلرژی

دکتر خیاط زاده

10-12

 

 

دکتر خیاط زاده

10-12

 

 

دکتر خیاط زاده

10-12