اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل

امروز چهارشنبه ۱ آذر ۱۳۹۶ ۱۲:۲۷

نام کلینیک

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پزشک

ساعت

پزشک

ساعت

پزشک

ساعت

پزشک

ساعت

پزشک

ساعت

گوش و حلق و بینی(ENT)

دکترخوش رفتار

دکتر سامانی

8:30-12

 

 


11:30-8:30

دکتر شادابی

دکتر خوش رفتار

12-9

 

 


12-8:30

دکترثابتی

دکتر سکوتی

9-12

9-12

دکترسامانی

دکتر شادابی

9-11:30

9-12

دکترثابتی

دکتر شادابی

9-12

9-12

هماتولوژی

دکتر شاهسون

دکتر وفایی زاده

12-10

 


8 - 10

دکتر غریب

8:30-17

دکتر غریب

8:30-11

دکتر وفائی زاده

9-12

دکتر شاهسون

دکتر حمیدی

10-12

 


15-13

نفرولوژی

-

-

دکتر احمدی

14-16

دکتر رشیدفرخی

16.30-15

دکتر  رشیدفرخی

16.30-15

-

-

جراح اعصاب

دکتر صوفیانی

دکتر صوفیانی

12-915
-13


دکتر خلاقی


11-
8:30

دکترقربانی

12-9

دکتر خلاقی

دکتر قربانی

11-8:30

16-14

دکترصوفیانی

12-10

اطفال

دکتر ادراکی

12-9

دکتر ستاری

12-8:30

دکترنیرالدین زاده

12-8:30

دکتر ریاضی

12-8:30

دکتر رزاقی

11-8:30

هماتولوژ اطفال

-

-

-

-

-

-

دکتراحسانی

16-15

-

-

غدد اطفال

-

-

-

-

-

-

دکتر قاسمی

12-10

-

-

ارولوژی

دکترسلیمان فلاح

دکتر پیرو

12-10

 

 


15-14

دکتر نیک فلاح

دکتر سلیمان فلاح

10-12

 

 


15-13:30

دکتر سلیمان فلاح

دکتر طباطبایی

12-10

 

 


12-10

دکتر سلیمان فلاح

دکتر نیک فلاح

12-10

 

 


15-14

دکتر پیرو

دکتر طباطبایی

12-8:30

 

 


14-13

جراح( ارولوژ اطفال)

-

-

-

-

دکتر سیدی

14-13

-

-

-

-

نورولوژی اطفال

-

-

دکتر سید شهابی

14-13

-

-

-

-

دکتر سید شهابی

14-13

جراح عمومی

دکترصالحی

دکتر سلیمانی

12-9

 

 


12-8:30

دکتر مرادخانی

دکتر جوادی

دکتر کیا موسوی

8:30-12 13-15


10-8:30

 


12-10

دکتر پورپزشک

دکتر جوادی

12-10

 


12-8

دکتر کیاموسوی

دکتر مرادخانی


دکتر شیبانی

12-10

 


10-8:30

 


11-9

دکترجعفری نیا

دکتر صالحی

14-8

12-10

جراح ترمیمی

-

-

دکتر غرابی

15-13

دکتر مروتی

10-8:30

دکتر احمدی

14-13

دکتر غرابی

10-8

جراح عروق

دکتر معینی

15-16:30

-

-

دکتر سلیمی

15-16:30

-

-

ارتوپدی

دکتر یوسفیان
دکتر مرادی

12-8:30

 

 

 
15-13

دکترنادریدکتر غفاری

12-8:3012-
8:30

دکتر غفاری

دکتر جهانسوز

دکتر صادقی

دکتر عنایت اللهی

12-8:3012-
8:3016-1415:30-17

دکتر جهانسوز

دکتر پهلوان صباغ

 

دکتر مرادی

دکتر مشیرآبادی

12-10:3014-1615:30-16:30
12-9:30

دکتر یوسفیان

دکترصادقی

12-8:3013-16

چشم

دکتر سعدآبادی

دکتر نائینی

دکتر شهابی

12-8:30

12-8:30

12-8:30

دکتر جمالی

دکتر شهابی

دکتر نادی

دکتر حکمت

12-8:30

12-8:30

12-8:30

11-8:30

دکتر ادهمی

دکتر نائینی

 

11-8.30

 

12-8.30

 

دکتر اخلاق پسند

دکتر نائینی

12-8.30


12-8.30

دکتر سعدآبادی

 

دکتر جمالی

دکتر حکمت

12-8.30

 

12-8.30


11-8.30

زنان

دکتر کهنسال

12-8.30

دکترعدالتی

12-8.30

دکتر غفوری

12-8.30

دکتر گل شیرازی

11-8.30

گردشی

11-8

پوست

دکتر آل محمد

12-8

دکتر آل محمد

دکتر لطفی

12-8

12-8

دکتر الماسی

12-8

دکتر آل محمد

12-8

دکتر الماسی

12-8

گوارش اطفال

دکتر شفق

14-13

-

-

-

-

-

-

-

-

قلب

دکتر قهرمانی نژاد

دکتر علیزاده

دکتر فرحات

دکتر جعفری

دکتر مجدی

دکتر ثابتی

دکتر سپهری

11- 7.30

17- 15


12-10

15-13.30                                            

12-8.30

11-7.30

12-10

دکتراشراقی


دکتر سامی


دکتر اسماعیلی


دکتر سپهری

12- 8
12-8.30
12
-8.30
 13-14:3012-8

دکتر جعفری


دکتر قهرمانی نژاد

دکترثابتی

دکتر سامی


دکتر پناهی

11-8.3012-814.30-1215-1311-8

دکتر اشراقی

 
دکتر ستوده


دکتر علیزاده

دکتر حقوقی

 


دکتر سپهری

12-8

11.30-9

12-8


11-8.30

 
12-8.30
  13-14:30

دکتر مجدی


دکتر قهرمانی نژاد

دکتر هاشمی


دکتر اسماعیلی

دکتر ثابتی

12-811-812-98-127:30-10:30

آریتمی

دکتر سوداگر

12-10

-

-

دکتر سوداگر

12-9

دکتر باقرزاده

12-10

دکترمهریار

13-10

اکومری

-

-

دکتر عالم زاده

17-14

-

-

دکتر عالم زاده

17-14

قلب اطفال

-

-

-

-

-

-

دکتر سلگی

11:30-12:30

-

-

داخلی

دکتر وثوق

دکترقویمی

10-8

12-10

دکتر محمدی

دکتر اطیابی
دکتر قویمی

12-10

12-9

10-8

دکتر براتی

دکترقویمی

12-10

10-8

دکتر نیک اندیش

دکتر محمدی

12-10

12-9

دکتر قویمی

دکتراطیابی
دکتر نیک اندیش

10-8

12-9

12-10

گوارش

دکتر طاهری

14-12:30

-

-

دکتر پیروزیان

13-9

دکتر تقوی

11-9

-

-

نورولوژی

دکتر مزرعه

دکتر ابوتراب

12-9

 


11.30-8.30

دکترنسبی تهرانی

دکتر مزرعه

دکتر حسن زاده

12-10

8.30-11

13-10.30

دکتر مصطفائی

دکتر حسن زاده

12-8.30

13-9.30

دکتر ابوتراب

دکتر مصطفائی

11-8.30


12-8.30

دکتر حسن زاده
دکتر مصطفائی

13-8.30


11-8:30

عفونی

-

-

دکتر اسحاقی

12.30-11

-

-

دکتر اسحاقی

12.30-11

دکتر اسحاقی

12.30-11

ریه

-

-

دکترمقدسی

14.30-13

دکتر فیروز بخش

16-14

دکترمقدسی

14.30-13

-

-

روماتولوژی

دکتر صمدی

12-8.30

-

-

دکتر یزدانی

10-9

دکتر صمدی

12-10.30

-

-

غدد

دکتر براتی
دکتر ظریف کار

10-8

14-12:30

دکتر غلامپور

17-15.30

دکتر ظریف کار

12.30-14

دکتر براتی

10-8

دکتر جلالی

17-15.30

رادیوتراپی

-

-

-

-

-

-

دکتر هوشیاری

14-13

-

-

اعصاب ‌‌و روان

دکتر بهجت نژاد

دکتر گلستانی

11 812 8

دکترمیراب زاده

دکتر گلستانی

12-8


12-10.30

دکترمیراب زاده

دکتر اعتمادجهرمی

دکتر بهجت نژاد

12-8


11 8


11-8

دکتر میراب زاده

دکتر حسینی

12-10:30


12-10.30

دکترعطاری مقدم

دکتر اعتمادجهرمی

12 8


11 8

اعصاب و روان اطفال

-

-

دکترشیرازی

19-15

دکتر شهریور
(یک هفته در میان)

19-15

-

-

-

-

کلینیک ستون فقرات

-

-

دکتر نیکویی

15.30-14

-

-

-

-

-

-

کلینیک آلرژی

دکتر خیاط زاده

12-10

 

 

دکتر خیاط زاده

12-10

 

 

دکتر خیاط زاده

12-10

نفرولوژی اطفال

-

-

-

-

دکتر لاریجانی

15-13

-

-

-

-