حمایت از کالای ایرانی
امروز سه شنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۷ ۰۷:۴۰

نام کلینیک

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

پزشک

ساعت

پزشک

ساعت

پزشک

ساعت

پزشک

ساعت

پزشک

ساعت

پزشک

ساعت

ENT

دکترخوشرفتار

8/30-12:30

دکترخوشرفتار

8/30-12:30

دکترثابتی

9-12

دکتر سامانی

8/30-12/30

دکتر سامانی

8/30-12/30

-

-

دکتر یابری

8/30-12

دکتر شادابی

8/30-12

دکتر یابری

8:30-12

دکتر شادابی

8/30-12

دکترثابتی

9-12

 

 

هماتولوژی

دکترحمیدی

13/30-16

دکتر غریب

9-17

دکتر غریب

8/30-11

دکتروفائی زاده

9-12

دکترحمیدی

13/30-16

 

 

نفرولوژی

دکتر قانعی

15-17

دکتر قانعی

15-18

دکتر رشیدفرخی

14-15

دکتر رشیدفرخی

14-18

 

 

-

-

جراح اعصاب

دکتر صوفیانی

9-12

دکتر محمدامین

9-12

دکتر قربانی

10-13

دکتر محمدامین

9-12

دکترصوفیانی

10-12

-

-

دکتر صوفیانی

14-16

 

 

 

 

دکتر قربانی

14-16/30

 

 

 

 

الرژی

دکترخیاطزاده

9/30-12

 

 

دکترخیاطزاده

9/30-12

 

 

دکترخیاطزاده

9/30-12

 

 

نفرولوژ اطفال

 

 

 

 

دکتر لاریجانی(فقط دوشنبه اخر ماه)

13-18

 

 

 

 

 

 

اطفال

دکترادراکی

8/30-12

دکتر ستاری

8/30-12

دکترنیرالدین زاده

8/30-12

دکتر ریاضی

8/30-12

دکتررزاقی

9/30-12

-

-

هماتولوژ اطفال

 

 

 

 

 

 

دکتراحسانی

15-16

 

 

-

-

جراحی اطفال

 

 

دکتر موسوی خوشدل

16-17

 

 

 

 

 

 

 

 

غدد اطفال

 

 

 

-

 

 

دکتر قاسمی

9/30-11/30

 

 

 

 

ارولوژی

دکتر عاملی

10-12

دکترنیک فلاح

10-12

دکتر پیرو

14-15/30

دکتر عاملی

13-15

دکتر پیرو

10-12

-

 

دکتر سلیمی

8:30-12

 

 

دکتر سلیمی

8/30-11/30

دکتر نیک فلاح

10-12

دکتر سلیمی

8:30-11

 

 

دکتر نیک فلاح

14-15/30

دکترسلیمی 

13-15

دکتر طباطبایی

10-12

 

 

دکتر طباطبایی

14-16

 

 

نرولوژی اطفال

 

 

دکتر سیدشهابی

13-14/30

 

 

 

 

دکتر سیدشهابی

13-14/30

 

 

جراح عمومی

دکترصالحی جزی

9-12

دکتر مرادخانی

9-12

دکتر جوادی پروانه

9-12

دکتر مرادخانی

9-11

دکترجعفری نیا

9-15

-

-

دکتر سلیمانی

9-12

دکتر مرادخانی

13/30-14/30

دکترپورپزشک

8/30-13

دکتر کیاموسوی

10-12

دکتر صالحی

10-12

 

 

 

 

دکتر جوادی پروانه

8/30-11

 

 

دکتر سلیمانی

8-10

 

 

 

 

 

 

دکتر کیاموسوی

10-12

 

 

 

 

 

 

 

 

جراح  ترمیمی

 

 

دکتر غرابی

13-14

دکتر مروتی

14-15

 

 

دکتر غرابی

8-10

-

-

جراحی ستون فقرات

 

 

دکتر نیکویی

14/30-16/30

 

 

 

 

 

 

 

 

جراح عروق

دکترمعینی

13/30-14/30

 

 

 

 

دکترسلیمی

14/30-15/30

 

 

 

 

ارتوپدی

دکتر یوسفیان

9-12

دکتر کریمیان

8/30-12/30

دکتر سبحانی

13-16

دکتر عبدی

8:30-12

دکتر یوسفیان

9-12

-

-

دکترکریمیان

8/30-12/30

دکتر سبحانی

13-16

دکتر کریمیان

8/30-12/30

دکتر غفاری

8:30-10:30

دکتر عبدی

13-16:30

 

 

دکتر مرادی(دست)

13-15

دکتر داودآبادی

8/30-12

دکترغفاری

8/30-12

دکتر مرادی(دست)

15/30-17

دکترغفاری

8/30-12

 

 

دکتر عبدی

13-16:30

 

 

دکترعنایت اللهی

15/30-17

دکترپهلوان صباغ

14-16/30

دکترعنایت اللهی

15/30-17

 

 

 

 

 

 

 

 

دکتر داودآبادی

8/30-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

داخلی

دکتر محمدحسینی

9-12

دکتر اطیابی

9-12

دکتر براتی

9-12

دکتر نیک اندیش

9-12

دکتر کلانتری

8:30-12

 

 

دکتر کلانتری

9-12

دکتر محمدحسینی

8-10

دکتر کلانتری

9-12

دکتر محمدحسینی

8-10

دکترنیک اندیش

12-14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دکتراطیابی

9-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گوارش

 

 

دکترمحمدی

10-12/30

دکتر پیروزیان

10-12/30

دکترمحمدی

10-12/30

دکترغفوریان

16-18

 

 

 

 

دکتر صالحی

14-16/30

 

 

دکتر صالحی

13-14/30

دکتر دادور

10/30-13

 

 

 

 

 

 

 

 

دکتر دادور

8-10:30

 

 

 

 

داخلی اعصاب

دکتر ابوتراب

9-12

دکتر مصطفائی

9-12

دکتر حسینی نسب

8/30-12

دکتر ابوتراب

9-12

دکتر مصطفائی

9-12

 

 

دکترمزرعه

9-12

دکترمزرعه

9-12

دکتر رزمجو

8:30-12

دکتر رزمجو

13/30-15

دکتر حسینی نسب

8/30-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عفونی

دکترهمتیان

13-14/30

 

 

دکترهمتیان

13-14/30

 

 

دکتر همتیان

13-14:30

 

 

کلینیک درد

 

 

 

 

دکتر اجاقی

8:30-11

 

 

دکتر اجاقی

8-10

 

 

ریه

دکتر نعمتی

12/30-14/30

 

 

دکتر نعمتی

12/30-14/30

دکترجوادی نیا

13-15:30

دکترجوادی نیا

13-15:30

 

 

 

 

 

 

دکتر فیروزبخش

14-16/30

 

 

 

 

 

 

روماتولوژی

دکتر صمدی

9-12

 

 

دکتر رفیعی

13-15:30

دکتر صمدی

9-12

دکتر رفیعی

13-15:30

 

 

غدد

دکتر ایمانی

14-15/30

دکتر غلامپور

14-19

دکتر ایمانی

14-15/30

دکتربراتی

9-12

دکترجلالی

15-18

 

 

دکترموسوی

9-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رادیوتراپی

 

 

 

 

 

 

دکترهوشیاری

13-14

 

 

 

 

اعصاب ‌‌وروان

 

 

دکتر امانی

8-11

دکتر میراب زاده

9-12

دکتر میراب زاده

10/30-12

دکترعطاری مقدم

9-12

 

 

دکتر بهجت نژاد

8/30-12

دکتر میراب زاده

10/30-12

دکتراعتمادجهرمی

9-12

خانم فدایی

8-16

دکتر اعتمادجهرمی

9-12

 

 

خانم سروش

8-14

خانم ایزدی

7-13:30

دکتر بهجت نژاد

8/30-12

خانم ایزدی

8-14

خانم فدائی

12-19

 

 

دکترگلستانی

9-12

خانم سروش

8-14

خانم ایزدی

8-14

خانم حسینی

9-15

خانم جوی پا

9-12:30

 

 

خانم حسینی