سال رونق تولید 
امروز یکشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۸ ۰۱:۱۰
 
فایل PDF برنامه حضور پزشکان

نام کلینیک

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

پزشک

ساعت

پزشک

ساعت

پزشک

ساعت

پزشک

ساعت

پزشک

ساعت

پزشک

ساعت

ENT

دکترخوشرفتار

8/30-12:30

دکترخوشرفتار

8/30-12:30

دکترثابتی

9-12

دکتر سامانی

8/30-12/30

دکتر سامانی

8/30-12/30

-

-

دکتر یابری

8/30-12

دکتر شادابی

8/30-12

دکتر یابری

8:30-12

دکتر شادابی

8/30-12

دکترثابتی

9-12

 

 

هماتولوژی

دکترحمیدی

13/30-16

دکتر غریب

9-17

دکتر غریب

8/30-11

دکتر توکلی

8/30-12

دکترحمیدی

8/30-12

 

 

نفرولوژی

دکتر قانعی

15-17

دکتر قانعی

15-18

دکتر رشیدفرخی

14-15

دکتر رشیدفرخی

14-18

 

 

-

-

جراح اعصاب

دکتر صوفیانی

9-12

دکتر محمدامین

9-12

دکتر قربانی

10-13

دکتر محمدامین

9-12

دکترصوفیانی

10-12

-

-

دکتر صوفیانی

14-16

 

 

 

 

دکتر قربانی

14-16/30

 

 

 

 

الرژی

دکترخیاطزاده

9/30-12

 

 

دکترخیاطزاده

9/30-12

 

 

دکترخیاطزاده

9/30-12

 

 

نفرولوژ اطفال

 

 

دکتر لاریجانی (فقط یک شنبه اول هر ماه )

13/30-19

 

 

 

 

 

 

 

 

اطفال

دکترادراکی

8/30-12

دکتر ستاری

8/30-12

دکترنیرالدین زاده

8/30-12

دکتر معارفیان

8/30-12

دکتررزاقی

9/30-12

-

-

هماتولوژ اطفال

 

 

 

 

 

 

دکتراحسانی

15-16

 

 

-

-

جراحی اطفال

 

 

دکتر موسوی خوشدل

16-17

 

 

 

 

 

 

 

 

غدد اطفال

 

 

 

-

 

 

دکتر قاسمی

9/30-11/30

 

 

 

 

ارولوژی

دکتر عاملی

10-12

دکترنیک فلاح

10-12

دکتر پیرو

14-15/30

دکتر عاملی

13-15

دکتر پیرو

10-12

-

 

دکتر سلیمی

9-12

دکترسلیمی 

14/30-16

دکتر طباطبایی

10-12

دکتر نیک فلاح

10-12

دکتر سلیمی

9-12

 

 

دکتر نیک فلاح

14-15/30

 

 

 

 

 

 

دکتر طباطبایی

14-16

 

 

نرولوژی اطفال

 

 

دکتر سیدشهابی

13-14/30

 

 

 

 

دکتر سیدشهابی

13-14/30

 

 

جراح عمومی

دکترصالحی جزی

9-12

دکتر مرادخانی

                9-12               13/30-14/30

دکتر جوادی پروانه

9-12

دکتر مرادخانی

9-11

دکترجعفری نیا

9-15

-

-

دکتر سلیمانی

9-12

دکتر داداشی

14-15

دکترپورپزشک

8/30-13

دکتر کیاموسوی

10-12

دکتر صالحی

10-12

 

 

 

 

دکتر جوادی پروانه

8/30-11

 

 

دکتر سلیمانی

8-10

 

 

 

 

 

 

دکتر کیاموسوی

10-12

 

 

 

 

 

 

 

 

جراح  ترمیمی

 

 

دکتر غرابی

13-14

 

 

 

 

دکتر غرابی

8-10

-

-

جراحی ستون فقرات

 

 

دکتر نیکویی

14/30-16/30

 

 

 

 

 

 

 

 

جراح عروق

دکترمعینی

13/30-14/30

 

 

 

 

دکترسلیمی

14/30-15/30

 

 

 

 

ارتوپدی

دکتر یوسفیان

9-12

دکتر کریمیان

8/30-12/30

دکتر سبحانی

13-16

دکتر عبدی

8:30-12

دکتر یوسفیان

9-12

-

-

دکتر مصطفوی

8/30-12

دکتر سبحانی

12/30-15

دکتر کریمیان

8/30-12/30

دکتر غفاری

8:30-10:30

دکترغفاری

8/30-12

 

 

دکتر مرادی(دست)

12/30-15

دکتر داودآبادی

8/30-12

دکترغفاری

8/30-12

دکتر مرادی(دست)

15/30-17

دکتر عبدی

13/30-16

 

 

دکتر عبدی

13-16:30

 

 

دکترعنایت اللهی

15/30-17

دکترپهلوان صباغ

14-16/30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دکتر داودآبادی

8/30-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دکتر مصطفوی

12/30-15

 

 

 

 

داخلی

دکتر محمدحسینی

9-12

دکتر اطیابی

9-12

دکتر کلانتری

10-13

دکتر نیک اندیش

9-12

دکتر کلانتری

10-13

 

 

دکتر کلانتری

8-10

دکتر واحدی

8-10

دکتر براتی

8-10

دکتر محمدحسینی

8-10

دکترنیک اندیش

8-10

 

 

دکتر واحدی

10-13

 

 

 

 

 

 

دکتراطیابی

9-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گوارش

 

 

دکترمحمدی

10-13

دکتر پیروزیان

9-12

دکترمحمدی

10-13

دکترغفوریان

16-18

 

 

 

 

دکتر صالحی

14/30-16/30

 

 

دکتر عباسی

15-17

 

 

 

 

دکتر چرامی

14-16

دکتر چرامی

14-16

دکتر چرامی

14-16

 

 

 

 

 

 

داخلی اعصاب

دکتر ابوتراب

9-12

دکترمزرعه

9-12

دکتر نجمی

8/30-12

دکتر ابوتراب

9-12

دکتر حسینی نسب

8/30-12

 

 

دکترمزرعه

9-12

دکتر حسینی نسب

8/30-12

دکتر رزمجو

8:30-12

دکتر رزمجو

13/30-15

دکتر نجمی

8/30-12

 

 

 

 

دکتر بنی هاشمی

13-15

 

 

دکتر بنی هاشمی

8/30-10/30

 

 

 

 

عفونی

دکترهمتیان

13-14/30

 

 

دکترهمتیان

13-14/30

 

 

دکتر همتیان

13-14:30

 

 

کلینیک درد

 

 

 

 

دکتر اجاقی

8:30-11

 

 

دکتر اجاقی

8-10

 

 

ریه

دکتر دهستانی

12/30-15

دکتر جوادی نیا ( یک هفته در میان)

13-15

دکتر دهستانی

12/30-15

دکترجوادی نیا

13-15:30

دکترجوادی نیا

13-15:30

 

 

 

 

 

دکتر فیروزبخش

14-16/30

 

 

 

 

 

 

روماتولوژی

دکتر صمدی

9-11/30

دکتر شمس

8/30-12

دکتر صمدی

9-11/30

دکتر صمدی

9-12

 

 

 

 

 

 

 

 

دکتر شمس

14-17

 

 

 

 

 

 

غدد

دکتر ایمانی

14-15/30

دکتر غلامپور

14-19

دکتر ایمانی

14-15/30

 

 

دکترجلالی

15-18

 

 

دکتر براتی

9-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رادیوتراپی

 

 

 

 

 

 

دکترهوشیاری

13-14

 

 

 

 

اعصاب ‌‌وروان

 

 

دکتر امانی

8-10/30

 

 

دکتر گلستانی

10/30-12

دکترعطاری مقدم

9-12

 

 

دکتر بهجت نژاد

8/30-12

خانم سروش

8-14

دکتراعتمادجهرمی

9-12

خانم فدایی

8-16

دکتر اعتمادجهرمی

9-12

 

 

خانم سروش

8-14

دکترشیرازی

15-18/30

دکتر بهجت نژاد

8/30-12

خانم حسینی

8-15

خانم فدائی

12-19

 

 

دکترگلستانی

10-12

دکترگلستانی

10/30-12

خانم فدایی

12-19

خانم جوی پا

9-14

خانم جوی پا

9-14

 

 

دکتر حسینی

9-12

دکترشهریور( یک هفته در میان

15-18/30

خانم جوی پا

9-14

دکتر حسینی

10/30-12

خانم حسینی

8-15

 

 

 

 

 

 

خانم سروش

8-14

 

 

خانم سروش

8-14

 

 

 

 

خانم فدایی

9-16

خانم حسینی

8-15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جراحی قلب

دکتر پورعباسی

13-15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چشم

دکتر نائینی

8/30-12

دکتر  جمالی(قرنیه)

8/30-15

دکتراخلاق پسند

9/30-12

دکتراخلاق پسند

10-12

دکتر جمالی

8/30-15

 

 

دکترسعدآبادی(شبکیه)

10-12

دکترحکمت

8-12

دکتر نائینی

8/30-12

دکتر نائینی

8/30-12

دکترسعدآبادی

8/30-11

 

 

دکترشهابی

8/30-12

دکترشهابی

8/30-12

دکترادهمی

9-12

دکتر فروزانفر

8/30-12

دکترحکمت

8-11

 

 

زنان

دکترکهنسال

8/30-12

دکتر شفیقیان

8/30-12

دکترغفوری

8/30-12

دکتر شفیقیان

12/30-14

دکتر ملاصالحی

8/30-10/30

 

 

دکترغفوری

12/30-14

دکترکهنسال

12/30-14

دکتر ملاصالحی

12/30-14

دکتر کهنسال

8/30-12

دکترغفوری

10:30-14

 

 

پوست

دکتر آل محمد

8-12

دکتر آل محمد