اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل

امروز یکشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۷ ۱۹:۱۱
مرخصی پزشکان
نام و نام خانوادگی پزشک
 تاریخ مرخصی
   تخصص    کلینیک
آقای دکتر کیاموسوی
 97/09/25 لغایت 
97/10/01
متخصص جراحی عمومی
جراحی عمومی
 خانم دکتر قاسمی
 97/09/25 لغایت 
 97/10/03 متخصص غدد اطفال 
غدد
 آقای دکتر سامی
 97/10/16
لغایت 
97/10/29
متخصص قلب 
قلب 
آقای  دکتر اجاقی
97/10/18
 لغایت
97/10/23
متخصص ریه 
ریه 
خانم دکترکلانتری
97/10/29
 لغایت
97/11/12
متخصص  داخلی
داخلی
خانم دکتررشید فرخی
 97/10/16  لغایت 
 97/10/30 فوق تخصص نفرولوژی
 نفرولوژی
آقای دکتر احمدی
 97/10/03  لغایت 
 97/10/08 فوق تخصص نفرولوژی
نفرولوژی
آقای دکتر رفیعی 
 97/10/04   لغایت  97/10/09 متخصص روماتولوژی 
 روماتولوژی