اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل

امروز جمعه ۲ تیر ۱۳۹۶ ۰۴:۲۳


مرخصی پزشکان

 

نام و نام خانوادگی


تاریخ


تخصص


کلینیک


دکتر غرابی


22/03/96 لغایت 10/04/96


متخصص جراحی ترمیمی


جراحی ترمیمی


دکتر
سوداگر


01/04/96 لغایت 09/04/96


متخصص قلب


قلب


دکتر اسماعیلی


01/04/96 لغایت 10/04/96


متخصص قلب


قلب


دکتر ثابتی


23/03/96 لغایت
11/04/96


متخصص
ENT


ENT


دکتر قاسمی


27/03/96 لغایت 12/04/96


غدد اطفال


غدد اطفال


دکتر شادابی


04/04/96 لغایت 31/04/96


متخصص
ENT


ENT


دکتر داوود آبادی


01/04/96 لغایت 04/06/96


متخصص ارتوپدی


ارتوپدی


دکتر علیزاده


01/04/96 لغایت 12/04/96


متخصص قلب


قلب


دکتر نیکوئی


01/04/96 لغایت 17/04/96


ستون فقرات


ستون فقرات


دکتر هاشمی


07/04/96 لغایت 09/04/96


متخصص قلب


قلب


دکتر جعفری


04/04/96 لغایت 09/04/96


متخصص قلب


قلب


دکتر قهرمانی نژاد


04/04/96 لغایت 09/04/96


متخصص قلب


قلب


دکتر غریب


01/04/96 لغایت 10/04/96


متخصص آنکولوژی


آنکولوژی


دکتر شهریور


01/04/96 لغایت 17/04/96


متخصص اعصاب و روان


اعصاب و روان


دکتر نائینی


01/04/96 لغایت 09/04/96


متخصص چشم


چشم


دکتر غفاری


07/04/96 لغایت 26/04/96


متخصص ارتوپدی


ارتوپدی