اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل

امروز دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷ ۰۰:۴۶
مرخصی پزشکان
نام و نام خانوادگی پزشک
 تاریخ مرخصی
   تخصص    کلینیک
آقای دکتر غریب
 97/08/15 لغایت
97/08/20
متخصص آنکولوژی
 آنکولوژی
آقای دکتر  سوداگر
  97/08/29  لغایت 97/09/10 متخصص قلب
قلب 
خانم دکتر رشیدی
 97/08/23 لغایت 
97/08/28
متخصص قلب
قلب
خانم دکتر صمدی
97/08/30 لغایت
97/09/05 متخصص روماتولوژی روماتولوژی
خانم دکتر ایمانی 
97/08/29 
لغایت
97/09/09 
غدد  
غدد
خانم دکتر جوادی نیا
97/08/23
لغایت 97/08/28
متخصص ریه
ریه
آقای دکتر خوشرفتار 
   97/08/28  لغایت 97/09/09 
متخصص ENT
ENT