سال رونق تولید 
امروز پنج شنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸ ۲۲:۳۴
مرخصی پزشکان
نام و نام خانوادگی پزشک
 تاریخ مرخصی
   تخصص    کلینیک
آقای دکتر نیکوئی
 98/02/30 لغایت
98/03/11
جراح ستون فقرات
 جراحی
آقای دکتر پهلوان صباغ
 98/02/30 لغایت
 98/05/07 متخصص ارتوپد
ارتوپدی
 آقای دکتر ادهمی مقدم  98/02/31 لغایت
98/03/12
متخصص چشم
 چشم
آقای دکتر خیاط زاده
98/02/31  لغایت
98/03/03 متخصص آلرژی
 آلرژی
آقای دکتر سعدآبادی
98/03/09
 لغایت
98/03/17
متخصص چشم
چشم
خانم دکتررشید فرخی
 98/02/31  لغایت
 98/03/19 فوق تخصص نفرولوژ 
 نفرولوژی
آقای دکتر  عنایت اللهی
 98/02/31  لغایت
 98/03/12 متخصص  ارتوپد
ارتوپدی
آقای دکتر ثابتی
 98/03/09   لغایت  98/03/17 متخصص ENT
 ENT 
آقای دکتر خوشرفتار 98/03/06 لغایت 98/03/17 متخصص ENT ENT