اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل

امروز شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷ ۰۰:۴۳


مرخصی پزشکان
نام و نام خانوادگی پزشک
 تاریخ مرخصی
   تخصص    کلینیک
  آقای دکترخدیوی
97/04/30
لغایت 97/05/08
متخصص جراحی اعصاب  اعصاب
خانم دکتر وفایی زاده
97/04/01
لغایت 97/06/5 متخصص آنکولوژی
آنکولوژی
خانم دکتر حسن زاده   97/04/24
  لغایت  97/05/22 متخصص نورولوژی نورولوژی 
خانم دکتر رشیدفرخی
97/04/24
لغایت 
 97/05/15  متخصص نفرولوژی 
نفرولوژی
آقای دکتر  پیروزیان 
97/04/24
لغایت
97/04/31
متخصص گوارش
گوارش
آقای دکتر یوسفیان
97/04/24
لغایت 
97/04/29
متخصص  ارتوپد
 ارتوپد
آقای دکتر سپهری 
97/04/24
لغایت 
 97/05/08 متخصص قلب 
قلب 
آقای دکتر اطیابی 
97/04/29
لغایت
97/05/20
متخصص داخلی
داخلی 
 خانم دکتر کهنسال 
 97/04/29 لغایت 
97/06/04
 متخصص زنان 
زنان