اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل

امروز چهارشنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۷ ۰۴:۱۸


مرخصی پزشکان
نام و نام خانوادگی پزشک
 تاریخ مرخصی
   تخصص    کلینیک
  آقای دکتربابک صالحی
97/06/24
لغایت 97/07/07
متخصص گوارش
داخلی
آقای دکتر سوداگر
97/06/25
لغایت 97/06/30 متخصص آریتمی
قلب
آقای دکتر پیروزیان
97/06/24
  لغایت  97/07/01 متخصص گوارش داخلی
خانم دکتر شهابی
 97/06/26 لغایت
97/07/07
متخصص چشم پزشکی
چشم پزشکی 
آقای دکتر صوفیانی
 97/06/25  لغایت 97/07/03
متخصص جراحی اعصاب  
جراحی اعصاب   
آقای دکتر غرابی
97/06/24 لغایت 97/06/31 متخصص جراحی ترمیمی
جراحی
آقای دکتر عنایت اللهی
 97/06/24 لغایت 
97/07/1
متخصص ارتوپد
  ارتوپدی
خانم دکتر همتیان
97/06/24
لغایت
97/06/30
متخصص عفونی
عفونی