اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل

امروز دوشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ ۲۳:۴۰


مرخصی پزشکان
نام و نام خانوادگی پزشک
 تاریخ مرخصی
   تخصص    کلینیک
  دکتر نادری
96/11/16
لغایت 97/01/31
متخصص ارتوپد    ارتوپدی
دکتر علیزاده
96/12/09
لغایت 97/01/31
 متخصص قلب
 قلب
دکتر مقدسی
96/11/16 لغایت 97/02/15 متخصص ریه
ریه
دکتر حقوقی
96/11/16 لغایت 97/01/31 متخصص قلب
قلب
دکترسوداگر
96/12/03 لغایت 96/12/18 متخصص قلب
قلب
دکتر نادری
96/12/09 لغایت 97/01/31 متخصص ارتوپدی
ارتوپدی
دکتر سعدآبادی
96/11/19 لغایت 96/12/27 متخصص چشم
چشم
خانم دکتر رشیدفرخی
96/12/09 لغایت 97/1/19 متخصص نفرولوژی
نفرولوژی
دکتر معینی
96/12/09 لغایت 96/12/18 متخصص جراحی عروق
قلب
دکتر جعفری نیا
96/12/10
لغایت 96/12/22 متخصص جراحی عمومی
جراحی