سال رونق تولید 
امروز یکشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۸ ۰۱:۱۰
 

 

 

مرخصی پزشکان
نام و نام خانوادگی پزشک
 تاریخ مرخصی
   تخصص    کلینیک
  آقای دکترقریب 98/08/06
 لغایت 98/08/06
متخصص آنکولوژی
آنکولوژی
  آقای دکترپهلوان صباغ
98/07/30
 لغایت 98/08/30
متخصص  ارتوپدی ارتوپدی 
خانم دکتر داود آبادی
98/08/14
لغایت
98/08/14
متخصص اورولوژی
اورولوژی
  خانم دکتر لاریجانی
98/08/12
لغایت
98/08/12
فوق تخصص نفرولوژی اطفال    ارتوپدی
 آقای دکتر رفیعی  98/07/03
 لغایت 98/08/30  متخصص روماتولوژی
روماتولوژی
آقای دکتر اخلاق پسند
 98/08/28  لغایت 98/08/28
 متخصص چشم
چشم
 خانم دکتر رشید فرخی
 98/08/22  لغایت  98/09/03 متخصص نفرولوژی نفرولوژی 
خانم دکتر فروزان فر
98/08/20
  لغایت 98/09/04
 متخصص چشم
چشم
آقای دکتر خوشرفتار
98/08/26
  لغایت 98/08/26
متخصصENT ارتوپدی
 خانم دکتر ریاضی
98/07/03   لغایت  98/08/30 متخصص اطفال 
اطفال  
آقای دکتر سلیمی
98/08/22
لغایت
98/08/22
متخصص اورولوژی
اورولوژی
آقای دکترغرابی 
98/07/30
 لغایت  98/08/11 متخصص جراح ترمیمی 
جراحی ترمیمی 
 آقای دکترپهلوان صباغ
98/08/20  لغایت 98/09/05
 متخصص ارتوپدی ارتوپدی 
  آقای دکترغفوریان
98/08/08
 لغایت 98/08/08 متخصص گوارش
گوارش
آقای دکترالماسی
98/08/22
 لغایت 98/08/22
متخصص پوست
پوست
آقای دکتر سعد آبادی
 98/08/29  لغایت 98/08/29
 متخصص چشم ENT
آقای دکتر رزمجو
98/08/28
 لغایت 98/08/28
متخصص داخلی اعصاب
داخلی اعصاب
خانم دکترهمتیان 
98/08/22
 لغایت 98/08/22
متخصص عفونی
عفونی
آقای دکترسلیمانی 98/09/02
لغایت
98/09/08
متخصص جراح عمومی
جراحی عمومی
آقای دکتر عاملی
98/08/18
لغایت
98/08/18
متخصص اورولوژی
اورولوژی
آقای دکتر فقیه
98/08/08
لغایت
98/08/08
متخصص  قلب 
قلب