سال رونق تولید 
امروز جمعه ۲۹ شهریور ۱۳۹۸ ۱۲:۴۳

 

 

مرخصی پزشکان
نام و نام خانوادگی پزشک
 تاریخ مرخصی
   تخصص    کلینیک
 آقای دکتر عنایت الهی 
98/06/11
لغایت
98/06/24
متخصص ارتوپدی
ارتوپدی
 آقای دکترحکمت
98/06/16 لغایت
98/06/23 متخصص چشم 
چشم 
  آقای دکترغریب 98/07/02
 لغایت 98/07/13
متخصص آنکولوژی
آنکولوژی
  آقای دکتر عبدی
98/06/20
 لغایت 98/06/20
 متخصص  ارتوپدی ارتوپدی  
آقای دکترغرابی
98/06/16
لغایت
98/06/26
متخصص جراح ترمیمی
جراحی
  آقای دکترمصطفوی 98/07/01
 لغایت 98/07/08
متخصص  ارتوپدی قلب
  آقای دکترنیرالدین زاده
98/06/25
 لغایت 98/06/25
متخصص اطفال 
اطفال 
  آقای دکترمزرعه
98/06/16
لغایت
98/06/17
متخصص داخلی اعصاب 
اعصاب 
  خانم دکتر مرادی
98/06/27
لغایت
98/07/04
متخصص  ارتوپدی   ارتوپدی
  خانم دکترپیرو 
98/06/20
لغایت
98/06/20
 متخصص اورولوژی  اورولوژی
خانم دکتر لطفی
98/06/11
 لغایت 98/07/06
 متخصص پوست
  پوست
 آقای دکتر رفیعی  98/06/27
 لغایت 98/08/30  متخصص روماتولوژی
روماتولوژی
خانم دکتر قاسمی
98/06/06  لغایت
98/06/25 متخصص غدد اطفال
ارتوپدی
آقای دکتر سعد آبادی 
98/06/20
  لغایت 98/06/20
متخصص چشم 
چشم 
آقای دکترسلیمی
98/06/20
  لغایت 98/06/20
 متخصص اورولوژی
اورولوژی
 خانم دکترشهابی
98/06/23
  لغایت 98/06/24
 متخصص چشم چشم 
آقای دکترسبحانی
 98/07/01  لغایت 98/07/01
 متخصص ارتوپد
ارتوپد 
 آقای دکترثابتی
98/06/20
 لغایت  98/06/20 متخصص ENT ENT 
آقای دکتر غلامپور
 98/06/11  لغایت  98/06/23 متخصص غدد 
غدد
 آقای دکتر پیروزیان
 98/06/06  لغایت  98/06/26 متخصص گوارش گوارش
 آقای دکتر فقیه
 98/06/13  لغایت  98/06/13  متخصص قلب
قلب  
 آقای دکتر سامانی 
 98/06/03  لغایت 98/06/11
متخصصENT  ENT
 خانم دکتر ادهمی مقدم
 98/06/09  لغایت 98/06/24
متخصص چشم چشم
 خانم دکترشادابی
 98/06/27  لغایت  98/07/06 متخصصENT ENT
خانم دکتر غفوری
98/06/09
  لغایت 98/06/15
 متخصص زنان
زنان
خانم دکتر فروزان فر
 98/06/12   لغایت 98/06/12
 متخصص چشم
چشم 
خانم دکتر قانعی
 98/06/17   لغایت  98/06/17   متخصص نفرولوژی
نفرولوژی
آقای دکتر معینی
 98/06/30  لغایت
 98/07/30 متخصص جراح عروق
جراحی 
خانم دکترقهرمانی نژاد
98/06/03
  لغایت 98/06/13
متخصص قلب
قلب
خانم دکتر صمدی
98/05/20
لغایت
98/05/25
متخصص روماتولوژی
قلب
آقای دکتر یوسفیان
98/07/03
  لغایت 98/07/03
متخصص ارتوپدی ارتوپدی
 خانم دکتر ریاضی
98/06/11   لغایت  98/08/30 متخصص اطفال 
اطفال  
آقای دکترجعفری نیا
98/06/13   لغایت  98/06/13 متخصص جراحی عمومی
 جراحی
خانم دکترجمالی
98/06/20
لغایت
 98/06/26 متخصص چشم
چشم
خانم دکترحمیدی
98/06/20
لغایت
 98/06/20 متخصص آنکولوژی  آنکولوژی